Berényi Zsuzsanna Ágnes

 

A Madách-páholy ünnepségei

 

 

A Madách-páholy 1902. május 2-án – mint tudjuk – azért alakult, hogy Ma­dách Imre szellemében szolgálja az emberiséget.

      Erre utal az aradi „Összetartás” páholy üdvözlő levele, amelyet a páholy meg­alakulása alkalmából küldött. Ez eddig kiadatlan volt (OL P 1118 Ma­dách-páholy 7. t. 1.)

 

Összetartás cz...t... t...1                  Arad, kel...2  59023
                               ř

Lev...       482 sz.

               5902                     A... V... E... N... É... M... D...4

                                                    Budapest keletén.

a „Madách” cz... t... és t... szkm... ř ...-nak5

 

Igen érdemes Főmester!

Szer... Tv...ek!

 

Szivünk örvend a „Madách” cz... ř ... megalakulásának és az „Összetartás” ř ... nevében szeretettel küldjük üdvözletünket. Olvastuk a programmot a „Ke­let”ben,6 örülünk a benne foglalt eszmegazdagságnak s habár nem tu­dunk min­denben egyetérteni, de azt hiszszük, hogy kitünő alapot nyujt a föl­vi­rá­­go­zás­hoz.

                Legyen ez a komolyság, amely a „Madách” névből kisugároz vezető csil­lag és a homály, amely a magyar szabadkőművességet burkolja, kifog bon­ta­koz­ni, mint a reggeli köd, helyet adva a Nap ragyogó világosságának.

    Sok szerencsét, sok sikert, sok örömet kívánunk és előre tapsolunk Nektek a... e... sz... sz...7

 

NádayMátyás                                                           dr.SomogyiGyula

titkár                                                                          h. főmester

 

A költőhöz méltó módon tevékenykedtek, amikor az Anya- és Csecsemővédő Egye­sületet megalapították, és más módon is igyekeztek segíteni a tár­sa­dal­mat.

 

 A páholy titkári jelentése 1904-ben kifejezi azt, hogy a tagok el­kö­te­le­zet­tek Madách Imre eszmei örökségéhez.

                Madách páholy Almanachja 1905/6. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár B 366/92. 3–8.:

                „TITKÁRI JELENTÉS 1904.

 

Testvérek!

 

Tavalyi évzáró jelentésemben rámutattam arra, hogy akkor mintegy 11/4 év óta fennálló ifjú páholyunknak még legalább 1–2 évig kell a gyermekévek, az úgy­nevezett »Sturm und Drang-periode« nehézségeivel megküzdenie és csak­ugyan: ez most befejezett, körülbelül 2-ik munkaévünk és műhelyünk ala­po­zá­sá­nak teendőivel telt el. Önérzettel és megelégedéssel jelenthetem kedves test­vé­reim, hogy nem végeztünk meddő munkát.

                Madách Ádámja mondá:

                               …»Önmagam levék

                               Enistenemmé és amit kivánok,

                               Méltán enyém. Erőm ez s büszkeségem.«

                A magyar szksség e sivár időszakában, a »hét sovány esztendő« ez ide­jé­ben megelégedéssel tekinthetünk e lefolyt, második gyermekévünkre. Ugyan nem alkottunk, gyenge erőnkkel nem is alkothattunk nagyot: de jól ha­la­dunk… A páholyunk körül mutatkozott előbbi közönyt – lassan bár – kezdi a sim­pathikus érdeklődés felváltani. Még egy két évi szerető együttműködés, ki­tar­tó munka, t.-reim és a »Madách« páholyra, a saját alkotásunkra mi is mond­hatjuk, hogy: »Erőm s büszkeségem«.

*

Munkáink látogatottsága az 1904. Évben: összesen 25 elsőfokú, továbbá díj­e­me­lések8 céljából 4 másodfokú munkát tartottunk, melyeken a látogatások át­la­ga 18 volt. Az elsőfokú munkák közt volt 3 felvételi, 1 oktató és 2 választó mun­ka. Azonkívül egy ízben az Erzsébet-páholylyal együttes munkát is tar­tot­tunk. Programmunkhoz híven – ezúttal is kiváló gondot fordítottunk munkáink tar­talmasságára, vitáink magas színvonalára és az ősrégi rituálé szigorú tisz­te­letben tartására.

                Díszmunkáink fényét most és minden alkalommal iparkodtunk művész-test­­vérek közreműködésével emelni.

                Értekezleteket – különösen administratív fesztelen megbeszélések végett – csak­­nem valamennyi rendes munka előtt vagy barátságos vakolás közepette tar­­tottunk.

              Tagjaink számának emelését a lefolyt évben sem siettettük. Prog­ram­munk­hoz híven inkább qualitatíve törekedtünk gyarapodni: bár nem hagyhattuk egye­­lőre figyelmen kívül azt sem, hogy a páholyélet fentartásához egy bi­zo­nyos minimális létszámra, mintegy 20–25 páholytagra van szükségünk. Ala­pos körültekintéssel 6 új szemet fűztünk t.-i láncunkhoz és megelégedéssel kon­statálhatjuk, hogy valamennyi eddigi acquizíciónk bevált: egytől-egyig jó szkse­ket nyertünk bennük szövetségünknek. Eddigi felvételeinkkel és egy af­fi­li­á­ció céljából bejelentett keresővel,9 tehát 24 taggal, páholyunk most már kö­rül­belül elérte a kezdettől fogva kontemplált minimális létszámot. Ezentúl te­hát még szigorúbb mértéket óhajtunk a felvételnél alkalmazni: még inkább meg fogjuk minden keresőtől követelni, hogy szksi gondolkodás mellett fel­tét­le­nül alkalmas, méltóan felszentelt papja, zászlóvivője, hirdetője legyen a szksi eszméknek társadalmunkban.

                Anyagi segélyt a páholy erőtlensége mellett is lehetőleg juttatott jótékony köz­célokra. A műegyetemi menza, a »Stefánia gyermekkórház-egylet«, a »nap­közi otthon«, a »gyermekbarát-egylet«, a „párbaj-ellenes szövetség«, a »nyo­morék gyermekek otthona«, a »Széchenyi István társaság«, az »Igaz­mon­dó naptár« kiadó vállalata és még több más intézmény támogatásánál pá­ho­lyunk kivette a maga szerény részét. A budapesti páholyok közös segélyügyi bi­zottságának kincstári alapjához mi is hozzájárultunk a megállapított 20 szá­zalékos özvegyperselyi részjutalékkal. A tervbe vett nyári páholyház moz­gal­mának elősegítéséhez is kilátásba helyeztük anyagi segélyünket: kikötöttük azon­ban a többi páholyok részvétét is.

                A szellemi tevékenység páholyunkban csekély taglétszámunkhoz arányítva tel­jesen kielégítő volt. A beérkezett szksi művek beható referádái mellett ön­ál­ló munkákkal felolvasást tartottak:

                1.             dr. Krompecher Ödönt t...10 »Az angol és német röpiratterjesztő tár­-
                               sa­sá­gok«-ról.

                2.             Ulrich Jenő t... »haviszemle« keretében.

                3.             dr. Senyey József t... »a gyermekhalandóság elleni védekezés«-ről,
                               mely ér­tekezését velünk tartott együttes munkán az »Erzsébet«-pá-
                               holyban is elő­ad­ta.

                4.             Szalai Pál t... »Az új alkotmány«-ról.

                5.             Lévy Jenő t... »Az angol és német szks páholyok«-ról és

                6.             »Tapasztalatairól az olasz szks páholyok«-ban úgyszintén

                7.             »Szks eszmékről a Buddhizmus«-ban – értekezett, mely felolvasásait
                               Lévy t... a »Galilei, Haladás és Humboldt páholyok«-ban előadta.

                8.             dr. Admeto Géza szónok t... a páholy delegációjának részvétele mellett
                               a Veszprém kel... Dolgozó »Virradás« páholyban tartotta meg nálunk
már tavaly előadott munkáját: »A halálbüntetés eltörléséről Magyar-
                     országon«.

                Azonkívül páholyunk kevéssel ezelőtt elhatározta, hogy az érdekesebb szksi munkákat ismertetni fogja a páholyban, miáltal a szksi irodalom iránti ér­deklődést óhajtja serkenteni. Ez irányban a tevékenységet Follinus főmester t.-ünk kezdte meg Balogh t.-nek »Liberálizmus és szksség« című munkájának is­mertetésével.

                Szalai titkár t.-ünk indítványára a szksi irodalom ismertetése mellett leg­kö­zelebb már módot fogunk találni, hogy a szksi történelmet is ismertessük tag­jaink körében.

                Gyakorlati téren, tettekről, vagyis befejezett alkotásokról – fájdalom – még nem számolhatunk be. Erre még csakugyan nem vagyunk elég erősek!

                Szerény részt kértünk mi is mindenütt, ahol a magyar szksség gyakorlati mun­kásságot fejthet ki. Amint már előbb is kiemeltem, ez a kor fátumszerűleg ne­hezedik szövetségünkre is e hazában, mint szinte minden társadalmi in­téz­mé­nyünkre. Hiányzik mindenütt a valódi tetterő, a munkakedv. A társadalom szét­tagolt, gyűlölködő… az anyagi gondok, a »struggle for life«, leköti egé­szen ezt a szegény, kiaknázott országot…

                Tető alá hoztuk mindenekelőtt végképen a páholy házirendjét, mely az év ele­jén elnyerte a Szöv. Tanács hozzájárulását.11 Felvetettünk és megvitattunk szá­mos jó eszmét: többek között »Egy magyar röpiratterjesztő Fábius tár­sa­ság« ideálját – Krompecher dr. t.-ünk indítványára – az angol és német ha­son­ló nagyszabású intézmények mintájára. El kellett egyelőre az eszmét ej­te­nünk az ehhez szükséges nagy anyagi erők hiánya miatt.

                Kalapács alatt12 van még mindig a dr. Admeto t.-ünk által felvetett ak­ci­ónk a »halálbüntetés eltörlése érdekében Magyarországon«, továbbá:

                dr. Sennyey t. indítványára »egy csecsemő-otthon« létesítésének kérdése az óvodaképeseknél fiatalabb gyermekek részére. Ez eszme megvalósítása ér­de­kében együtt munkálkodunk az »Erzsébet« t.-páholylyal.

                Delegációk útján részt vettünk:

1.   a »Hungária« páholy tárgyalásain a magyar népiskolai oktatás in­gye­nessé tétele érdekében:

2.   a »Hajnal« páholy több munkáján az iparostanoncok védelme ügyé­ben:

3.   a 2-ik szksi vándorgyűlés egyik tárgyának megvitatásánál a hazai ipar­termékeket pártoló országos egylet létesítésére:

4.   a NP13 által iniciált »Széchenyi István« társaság szervező mun­ká­já­ban:

5.   a Koltai A. Virgil t. által indítványozott szksi irányú profán »újság« ki­adásának enquetjén és

      6.   az országos párbajellenes szövetség ülésein.

7.   a »Nemzeti« páholy munkástanfolyam intézményéhez:

8.   a budapesti páholyok közös házbizottságába:

9.   a budapesti páholyok közös segélyügyi és

10. a budapesti páholyok közös főiskolai mentor-bizottságaiba.

      Tes­tületileg részt vettünk:

11. a »Reform« és a »László király« páholyok 2-ik vándorgyűlésén:

12. csatlakoztunk a »Demokrácia« páholy abbeli kezdeményezéséhez, hogy időmegtakarítás céljából a díjemelési munkákat több páholy együtt tart­sa meg. Az indítványozó t.-páholy e pártolásra valóban mél­tó tö­rek­vése azonban sajnos eddig – amint látszik – a többi pá­ho­lyok kö­zö­nye miatt nem járt sikerrel.

13. Fiatal páholyunk bármily gyenge is még testben, szilárd akarattal az év vége felé reálépett kifelé is arra a – megalakulásával prog­ram­já­ban is kijelölt – ösvényre, mely a magyar szksség gyökeres re­form­já­hoz vezet. Több t. páholy örvendetes támogatása és buzgó együtt­mű­kö­dése mellett nagyarányú akciót indítottunk a szksi alkotmány ala­pos reformja érdekében. Erre vonatkozó memorandumunkat az összes ma­gyar páholyoknak megküldtük és örömmel konstatáljuk, hogy ál­lás­foglalásunk termékeny talajra talált. Minden magyar szks érzi, tud­ja, hogy intézményünk teljesen megérett a reformra mely hivatva lesz be­léletünk frisebb (!) vérkeringését előmozdítani és az immár tespedni kész munkakedvet felidézni. Új korszak előtt állunk, mely hihetőleg át­tör­hetetlen phalanxxá, fegyveres, kitartó munkára sorakoztatja a ma­gyar szksséget. Szervezkednünk kell oly előttünk levő időszakra, ami­kor nemcsak dolgozni, hanem férfiasan harcolni is kell a szks esz­mé­kért… Erre pedig erős, fajsúlylyal bíró, lelkes katonákra, egész em­be­rek­re van szükségünk…

14. Három t.-ünk áldozatkészsége folytán elkészítettük páholyunk zász­la­ját és a »Madách« serleget. Halhatatlan költőnknek: Madách Imrének szü­letési évfordulója alkalmával, 1905. Január 21-én avatjuk fel ün­ne­pélyesen zászlónkat és serlegünket. Az utóbbit minden év ugyan­azon napján ünnepi vakoláson fogjuk annak a költőnek emlékére ürí­te­ni, kinek nevét páholyunk viseli.

15. A ma már szűknek és célszerűtlennek bizonyult budapesti balparti14 pá­holyház átalakításának ügyéhez önálló elaborátum keretében külön ja­vaslattal járultunk. A kérdés – sajnos – még ma is megoldatlan ál­la­pot­ban van.

*

Íme, kedves t.-ek, ezek volnának a fontosabb mozzanatok kis műhelyünk le­folyt munkaévéről…

                Madách Luciferje mondá: …»hogy a dicsőség percnyi dőre játék…” és az ön­magával meghasonlott, az életről lemondani készülő Ádám keserű ki­fa­ka­dá­saira válaszolta:

                »Nem fogsz meghalni, bár átlátod egyszer…

                Sőt újra kezded régi sikereddel…«

                Az Ádám mi vagyunk, testvérek… Ha csalódtunk is gyarló mivoltunkban: ta­lán hiúságunkban, aspirációnkban, talán jogos várakozásainkban, ön­ér­ze­tünk­ben, ám kezdje újra Ádám, mert: »Mondottam, ember, küzdj és bízva bíz­zál…!«

                Mellőzzünk munkánkból minden öncélt, testvéreim, és jusson eszünkbe az em­beri nagy tragédia rabnő-Évájának fájdalmas szózata:

                               »Óh nem hallod-e

                               A nép jaját?…

                               …hogyha a nép, e milliókarú lény

                               Korbácsolt háttal jajgat odakint:

                               Mint fájó testnek kisded porcikája,

                               Én, én, a népnek elszakadt leánya,

                               Szívemben érzem szintén mind e kínt!«

                És támadjon fel bennünk, mint feltámadt Ádám szerető szívében az ember, a nemes értelemben vett ember, ki megértette a szenvedő nép jajszavát és el­ren­delé:

                               »Ím’ legyen szabad a szolga nép.«

                Megértettem, hogy »a dicsőség percnyi dőre játék…«: elfordult gúláitól és el­jött az idő, mikor e hatalmas, dicsőséges épületeket megszállotta a pusztító enyé­szet lehellete:

                               »Egy évben e por csak néhány vonalnyi,

                               Egy századéban már néhány könyök:

                               Pár ezredév gúláidat elássa,

                               Homoktorlaszba temeti neved:

                               Kéj-kerteidben a sakál üvölt,

                               A pusztán koldus, szolganép tanyáz.«

                Ez, kedves testvéreim, a gyarló emberi nagyratörés, az üres dicsőség!… De az igaz szeretet, a közjóért érző szív, a szksség… az örökkévaló!… Fogjunk te­hát kezet, testvérek, dolgozzunk lelkesedéssel, egész szívvel, hogy… »Ím’ le­gyen szabad a szolga nép…«

                 Évente megemlékeztek a páholy névadójáról, ünnepség keretében. Erre az al­kalomra nagy előkészületeket foganatosítottak. Még az évente szokásos vá­lasz­tások időpontját is megváltoztatták az ünnepség érdekében.

                A Nagypáholyhoz, vagyis a magyarországi páholyok főhatóságához a kö­vet­kező vastag tintával, selyempapírra kézzel írt és piros pecséttel ellátott le­vél is kiadatlan volt eddig (OL P1118 Madách páholy 7. t. 114.):

 

                „Van szerencsénk az igen érd...15 NP...-nak kivételesen fhó 20án meg­tar­tott választó munkánk építészeti rajzának hitelesített másolatát azzal a ké­rés­sel beküldeni, hogy az ujonnan, 1905-re megválasztott tisztikarunkat ál­lá­sá­ban megerősíteni méltóztassék.

                A választást azért tartottuk kivételesen néhány nappal ujév előtt, mert jan. 21én Madách Imre évfordulóján fogjuk páholyunk zászlajának felavatását ün­ne­pelni, mely alkalommal a már a NP... által megerősített uj tisztikart akarjuk sze­repeltetni

                Bpest kel...  0904 decz 21én.

               Tv... i... ü... a... e... sz... sz...16 

A MAGYARORSZÁGI SYMBOLIKUS NAGYPÁHOLY

VÉDELME ALATT BUDAPEST KEL... DOLGOZÓ T... ÉS T...

MADÁCH ř.

 Follinusz                                   Szalay

főmester                                    titkár.

                Ezeknek a megemlékezéseknek igen tartalmas műsora is volt. A műsorok kö­zül meghívók formájában több fennmaradt.

                Az első fennmaradt meghívó 1905-ből kelt. Január 21-én este 8-kor „Zász­ló- és serlegavatási ünnepélyt” rendeztek. Erre az alkalomra a szokásos szer­tartások között nem szereplő különleges ünnepséget terveztek. A sza­bad­kő­művesi szertartások között olyan műsorszámokat is szerepeltettek, amelyek a páholy névadójához kapcsolódtak. A „hivatalos” részt követően Nándor test­vér felavatja a páholy új Madách-serlegét.

                Az ünnepségre Szalai Pál, a páholy titkára és Follinus Emil főmester a kö­vet­kező meghívót küldte el a Magyarországi Symbolikus Nagypáholy részére (OL P 1083 Madách páholy 127. cs.):

 

                „A Magy. Symbol. Nagy=páholynak

                                               Budapest kel...

Igen érd... Nagymester17 tv... !

Szer... Tvk...!18

                folyó hó 21én szombaton este, Madách Imre, hazánk nagy költőjének szü­le­tési évfordulója alkalmával, fiatal páholyunk, mely a költő nevét viseli, nagy ün­nepet ül. Ekkor fogjuk páholyunk zászlaját és a „Madách” serleget ün­ne­pé­lye­sen felavatni.

                A mikor ide mellékeljük Nektek, Kedv... Tvk..., e diszmunkánkra szóló meg­hivónkat, szeretettel keresünk meg Benneteket, hogy páholyunk e ki­ma­gas­ló, történetére oly fontos munkájára szóló meghivóját a szokásos sablóntól el­té­rőleg jóakaró figyelmetekbe venni méltóztassatok.

                Kérjük nevezetesen, hogy – a mennyiben ez lehetséges – hozzatok ha­tá­ro­za­tot a testületi megjelenésre, továbbá hogy páholyotok valamennyi tagját ke­gyes­kedjetek értesíteni e munkánkról heti meghivóitokban, vagy más módon.

                Végre – a mennyiben testületileg lesz szerencsénk hozzátok – kérjük erre vo­natkozó átirati értesítéseteket, hogy megfelelő szentélyről gondos­kod­has­sunk. Szíves előzékenységetekért köszönetet mondva maradunk tv... i ü...19 

  Follinusz                                                            Szalay

 főmester                                                              titkár.

 

                A műsorban szereplő „Madách” óda, a 6. pont, amelyet Keresztesi Samu re­formátus lelkész, az óda költője adott elő, fennmaradt az 1904/5. Madách-al­manachban (OL P 1118 Madách páholy 1. t. 1. cs. 184–186.):

 

                                                                   „Madách emlékünnepén

 

                                                               A csillagfény kialszik hirtelen.

                                                               Fényre árny és a derűre boru…

                                                               Múló dicsőség és gyászos bukás…

                                                               Mindenütt harc, örökös háboru.

 

                                                               A vihar dúl: hullám hullámot ér.

                                                               A hajó örvény fölött kavarog.

                                                               Sír támad és a hajó elmerül,

                                                               A tenger jóllakott: nem háborog.

 

                                                               Most az égnek hatalmasságai,

                                                               Majd a pokolnak minden ördöge

                                                               Törnek ellenünk… Mi véd s erősit,

                                                               Ellenök, ember, pornak gyermeke?

 

                                                               Letünt porszemek: nagy, nagy gigászok,

                                                               Milliárdja az embervilágnak:

                                                               Emléketekre sűrű köd borul…

                                                               Küzdelmetekben szánlak, csodállak!

 

                                                               Látom a szent eszmék harcosait,

                                                               S látom, miként hull szivöknek vére,

                                                               Mely milliók javáért dobogott,

                                                               Az igazság gyászos keresztjére.

 

                                                               Látom a világosság bajnokát…

                                                               A sötétség kél harcra ellenök…

                                                               Az égnek mennyi fényes csillaga

                                                               Aludt már ki és hamvadt el velök!

 

                                                               Látom a szeretet apostolit.

                                                               Szemökben tűz: a Szentlélek lángja,

                                                               Ajkuk zengi: »legyetek testvérek!«

                                                               És az önzés mind kardélre hányja.

 

                                                               S jönnek jogtiprók… »Te, rabszolga had!

                                                               Engem csodálj! Ím, itt a nagy, szent cél:

                                                               Hogy urad legyek, öld önvéreid…

                                                               Kezeidben csattogjon az acél!«

 

                                                               S a harc megindul… Fiú apát szúr…

                                                               Nyomában vér, könny, pusztulás fakad.

                                                               A jogtalanság diadalt arat…

                                                               A föld mozog. És a világ halad.

 

                                                               A harc folyik s nem szűnik meg soha.

                                                               A nagy és hatalmas örvendezve –

                                                               Hogy hatalmának fényét rettegjék,

                                                               Tapos rá a porszem-kicsinyekre.

 

                                                               És a kicsiny, kinek élte sötét,

                                                               Ma is kész a boszuló haragra…

                                                               És mint a vércse, vijjogva csap le,

                                                               Ellenségére: a gyűlölt nagyra!

 

                                                               A hatalom s dicsőség urai,

                                                               – Kik napsugárból korbácsot fonnak, –

                                                               Mennyi jajt és könnyet fakasztanak!…

                                                               Sebeket vágván testén a honnak…

 

                                                               És a szegény, az istenadta nép,

                                                               Csábszavak után futva – förtelem!

                                                               A vész s vihar közt magára hagyva…

                                                               Marad számára: Gyász és gyötrelem!

 

                                                               Ma is sötétség, gyilkos háború

                                                               Nehezedik a föld gyermekére,

                                                               S kiált bosszúért a nagy királyhoz

                                                               Az ártatlannak pirosló vére…

 

                                                               Küzdelmünknek nem lesz vége soha…

                                                               És míg a föld hátán két ember él,

                                                               Erőiket össze fogják mérni,

                                                               Hogy megtudják: melyik az erősb fél?

 

                                                               Harc az élet… Megfesté mesterünk…

                                                               Szíveink forrjanak össze vele,

                                                               Kit kora, melyben élt, meg nem értett,

                                                               Égbe szárnyalni nem bírván vele.

 

                                                               Ma már értünk: vajha követhetnénk!

                                                               Küzdelmünkben te vagy ideálunk.

                                                               Neved a választottak közt ragyog…

                                                               Emlékedhez imádkozni járunk.

 

                                                               Futó évünkből egy nap a tied,

                                                               Derű, vagy árny borítsa életünk.

                                                               Emlékedhez híven őrzi páholyunk…

                                                               Nagy szellemed legyen mindig velünk!

 

                                                               Küzdelmünkben lelkednek ereje,

                                                               Felénk, mint a nap tündöklően ragyog

                                                               „Eszméim élnek, lelkesítenek:

                                                               A küzdelemben győztes én vagyok!”

 

                                                             »Győztök ti is!« A szellem fegyverét

                                                               Nem veri le a rozsda és halál,

                                                               Csak zászlótokhoz hívek legyetek:

                                                               Ember, mondtam, küzdj és küzdve bízzál!

 

Samu testvér”

 

                Az összejövetelt „láncfűzés” fejezi be, vagyis a páholy tagjai kézt kézbe fon­nak. Eközben általában a páholy egyik tagja beszédet mond. Ez a beszéd oly­kor verses. Így történt ez ezen az ünnepségen is. Keresztesi Samu írta és mond­ta el ezt a „láncverset”. (OL P 1118 Madách páholy 1. t. 1. cs. 1904/5 Ma­dách Almanach 160.)

 

                                                                                  „Láncbeszéd

                                                               a Madách páholy zászlóavató ünnepén.

 

                                                                                                               Testvéreim!

 

                                                               Szent lánc veszi körül a földtekét,

                                                               Holt a szellem világossága él:

                                                               Szent lánc, melynek minden egyes szeme

                                                               Erős és hajthatatlan, mint az acél.

 

                                                               E lánc szeme mind élő szeretet,

                                                               Mely örül az örülő örömén.

                                                               De könnyet hullat, hol könnyeket lát,

                                                               S szivárványt támaszt a könny tükörén.

 

                                                               E lánc, miként a gyűrű, végtelen,

                                                               Szeretete is oly határtalan.

                                                               Védő pajzsként vesz körül mindenkit,

                                                               Ki elhagyatott és boldogtalan.

 

                                                               Keblén melenget sok-sok gyermeket:

                                                               Szeretetével övezi körül:

                                                               Sivár éltükre fénysugárt lövel…

                                                               Alkalmat nyer, ki könnyeket törül.

 

                                                               Tanít a szeretet nagy Mestere

                                                               Örök parancsként hagyott meg nekünk:

                                                               Szeressétek még ellenségtek is.

                                                               Imádkozzunk – »kik vétnek ellenünk.«

 

                                                               Viruló réten, ha virágra lel,

                                                               Összegyűjti és annak nyújtja át,

                                                               Kinek élte sötét, örömtelen…

                                                               Maga előtt látva a Golgotát.

 

                                                               Aki keresztje alatt roskadoz,

                                                               Vonszolva azt az élet küzdterén,

                                                               Részvéttel siet felemelni őt…

                                                               „Én erősbb vagyok: terhed viszem én.”

 

                                                               E testvérlánc erős, mint a halál:

                                                               Békét tördel, zsarnokot eltipor:

                                                               Szabadság fényét hinti szerteszét…

                                                               Merre halad, megszűnik a nyomor.

 

                                                               Mint láthatatlan kéz alkot, gyarapít:

                                                               Nem keresi csak az önjavát.

                                                               Testvérként szeret mindeneket,

                                                               És leomlik előtte minden gát.

 

                                                               Tömörítsük a testvéri láncot!

                                                               Tegyük ragyogóvá minden szemét,

                                                               Hogy fénye szertehulló sugári

                                                               Világítsák be a föld kerekét!

 

                                                               Fel a szíveket, fel a magasba!

                                                               Égre tekintsünk: ottan a vezér.

                                                               Ő áldja szívünk égő szeretettel

                                                               És ő küzd értünk, hogyha jő veszély.

 

                                                               Fel a magasba törhetetlen hittel!

                                                               Támadjon bár a pokol ellenünk!

                                                               A győzelem babérja bizonyos.

                                                               A sereg Ura, Isten van velünk!

 

SAMU tv.”

 

                A szertartásos ünnepséget követő „vakoláson” avatták fel a páholy Ma­dách-serlegét. Schwáb Nándor, a páholy tagja mondta az avató beszédet. A be­széd szövege a következő volt (OL P 1118 Madách páholy 1. t. 1. cs. Ma­dách Almanach 104/5. 151–155.):

 

„Serlegavató beszéd.

– Madách emlékére. –

 

Szép és magasztos ünnep hozott most bennünket a fehér asztalhoz. Zászlóját avat­ta egy szabadkőműves páholy, melyet mindenkor követni fog, melynek hű­sé­get fogadott.

                Zsenge fejlődésének korát érte eddig a „Madách” páholy, de most már ki­bont­hatja szárnyait, fennen lobogtathatja zászlóját, s ennek a jelvénynek fénye mel­lett büszke szívvel, tettre kész lélekkel állhat ki a világ elé: küzdeni a sza­bad­kőműves eszmékért.

                A zsenge gyermekből férfi lett.

                Jogos öröm dobbantja meg azok szívét, kik a páholyt megalapították, de meg­osztjuk ez örömet mindazokkal, kik e páholynak azóta tagjai lettünk, s ma is tagjai vagyunk. Hisz’ közös otthonunkat, közös világunkat egyaránt ün­ne­pel­jük: a naggyá erősödő Madách páholyt.

                S ha azoknak, kiknek e páholy sorsa lelkéhez van nőve, a mai nap öröme ta­lán nem is fér meg szívében: ha ez a túláradó öröm talán több, mint egynél, meg­csillanó gyöngyként helyet kér szemében: legyen ez a csillogó gyöngy örök­re szent, legyen ez felejthetetlen kincse annak az ünnepélyes napnak, me­lyet emlékezetünkből kiejteni nem fogunk soha.

                Ámde ennek a mai napnak kettős ünnepe van. Ünnepélyes munkán avattuk szim­bólummá zászlónkat, s eljöttünk ide a fehér asztalhoz, hogy itt avassuk erek­lyéink közé a serleget.

                A „Madách” páholyt munkáiban kettős eszmény vezeti: Madách Imre egyé­nisége s Madáchnak talán legszebb emberi mondása: »Küzdj és bízva bíz­zál!«

                Ha Madách Imre egyéniségét tekintjük: ha végig vonultatjuk lelki sze­me­ink előtt életét, működését: ha szellemünk követni tudja eszméit és bölcseletét: ön­kéntelen erő visz bennünket annak elismerésére, hogy ő volt a világ leg­i­de­á­lisabb szabadkőművese.

                Hiszen utasításunk gyanánt azt írja elő többek közt káténk: »…ha utadba lép egy férfi, akinek van szíve és esze, ki önmagában nagy, kit a szerencse el nem vakít, kiben van érzék az emberi jogok, szánalom az ember gyöngéi iránt, ki szeretettel szabadítja fel az előítéletek rabszolgáit, jót tesz csöndben, s nem a világ dícséreteért, de mert érzése így parancsolja, s kötelességét teljesíteni ne­ki nem öröm… ne kérdjétek, hogy van-e patense, melyen a nagy pecsét dí­sze­leg… öleljétek szívetekre! Az Isten és a természet neki a kőművesi esküt elen­gedék, s egy más – ki tudja, hol –, egy szent helyen avatták őt test­vér­tek­ké.«

                És Madách Imre ilyen férfi volt. Életét hosszasan ismertetni nem fogom, hi­szen az e beszéd keretét messze túlhaladná.

                1823. január 21-én született Nógrád megyében, Alsó-Sztregován, mint egy ré­gi nemesi család sarja. Atyját korán vesztette el, annak halála után anyja a sztre­govai kastélyba vonult vissza, s ott nevelkedett fel Madách Imre is a ma­gá­ba zárt szűk családi körben. Két dolog jellemezte őt már gyermekkora óta: vég­te­len szeretet a tudomány és költészet iránt, s végtelen szeretet édesanyja iránt.

                E kettő vitte és tartotta őt egész életén át. Jótékony és hazafias érzésű szí­vét ismerte mindenki és éppen ez volt életének végzete is.

                A 48-as viharok lezajlása után, mely alatt ő maga betegen feküdt, politikai me­nekültet rejtegetett birtokán. Feljelentették, börtönbe került. Egy évig ette a rab­ság kenyerét, s mikor onnan kiszabadulva boldog örömmel siet felkeresni csa­ládját, feleségét, gyermekeit: a családi otthon helyett egy szétdúlt életet ta­lált.

                Keserű szívvel tért vissza egyetlen pihenő helyére, édes anyja karjai közé. De a kétségbeesés, hogy reája nézve minden elveszett, nem verte őt le egészen. Vi­gaszt keresett a költészetben, enyhítő balzsamot édesanyja szeretetében, s a las­sanként megnyugvó férfiban fogamzott meg az »Ember tragédiá«-jának gon­dolata.

                Saját és az emberiség élete, örökkön megtörő küzködése lebegett szeme előtt, mikor nagy művét tényleg meg is írta. Hogy művében mégis a tragikus sors­ban való megnyugvás, az elkerülhetetlen végzettel való megalkuvás nyert be­fejezést, ennek, az ő saját szavai szerint is, a mindent megbocsájtó és min­den­re orvosságot nyújtó anyai szeretet volt az oka.

                S ha tekintjük az »Ember tragédiá«-ját, ha azt szabadkőművesi szemmel néz­zük, mily szép tárháza az a szabadkőműves eszméknek, mily önkéntelenül is ta­láló leírása az a szabadkőművesség egész fejlődésének.

                Tudjuk, hogy a szabadkőműves-életbe az út a sötét kamrán keresztül vezet, hol önmagunkra hagyatva, kivonjuk lelkünket a földies gondolatok közül, le­fej­tünk róla mindent, mi az anyagi röghöz köt, s amennyire képesek vagyunk reá, lelkünknek nemesebb részével lépünk át azon a csarnokon, melyen túl sze­me­ink előtt a tiszta világosság ígéretföldje vár megnyilatkozást.

                S ha ez a magába szállás olyan teljes, mint ahogy azt a szabadkőműves esz­me megkívánja, s ha lelki állapotunkat akkor megírni óhajtanók, mi sem mond­hatnánk szebbet, mint amit Madáchnak a légűrben repülő Ádámja mond:

 

                              »Először a virág tűnt el szemünkből,

                               Aztán az erdők rezge lombja:

                               A jól ismert táj száz kedves helyével:

                               Jellem nélküli síksággá lapult, –

                               Mi érdekes volt, minden elmosódott.

                               Most már a szirt törpül le rossz görönggyé,

                               A villámterhes felhő, melyben ott lenn

                               Szent szózatot sejt a pór, s megriad:

                               Mi szomorú párázattá silányul.

                               A bömbölő tenger végtelene

                               Hová, hová lett? Szürkés folt gyanánt áll

                               A gömbön, mely keringve elvegyül

                               Millió társ között, s ez volt egész világunk.«

                S midőn tovább megyünk és sejtő szívvel hallgatjuk a homályban ben­nün­ket hívó szózatát, ismét felcsendülni halljuk Ádám szavát:

                               »Szellembeszéd az, mely nemesb körökbül

                               Felénk rebeg, mint édes zöngemény,

                               Tanuja, hogy lelkünk vele rokon,

                               S megvetjük e földnek hitvány porát,

                               Keresve utat a magasb körökbe. –«

                S ha mint kezdő, mint ifjú szabadkőműveseknek, munkánk közt felszáll a két­ség lelkünkbe, hogy: miért e homály, miért e titok, miért, hogy a sza­bad­kő­mű­ves­nek máskor és másként van dél, akkor is megnyugtat bennünket Madách sza­va:

                               »homályban ül

                               Mi egy világot rendít és teremt,

                               ..................................................

                               Csak ember műve csillog és zörög,

                               Melynek határa az arasznyi lét.«

                Ha majd később talán megbánás kívánna lelkünkben helyet fogni, ha szí­vünk­be visszatérni vágy a világ hiúsága, hogy: ha egyszer tudunk és teszünk is na­gyot, miért ne hirdesse azt a világ harsonája, miért ne legyünk mi a profán vi­lág előtt nevesek és nagyok, akkor is szelíd mosollyal int bennünket a Fá­ra­ó­hoz intézett szavával:

                               »Nem érzed-é a lanyha szelletet,

                               Mely arcodat legyinti s elröpül?

                               Vékonyka porréteg marad, hol elszáll,

                               Egy évben e por csak nehány vonalnyi,

                               Egy századévben már nehány könyök,

                              Pár ezredév gúláidat elássa,

                               Homoktorlaszba temeti neved.«

                Az igazi szabadkőműves érzi és megérti ezt az intelmet s lelke ebben meg­nyug­vást talál.

                Ne is keressük hát a hírt, a fényt, az emberi nagyságot, hanem legyünk igaz szabadkőművesek. S ha mint ilyenek, csupán az eszményi szépért, az igazi vi­lágosságért fogunk küzdeni, akkor is bátorítólag szól hozzánk Madách Kep­ler szavával:

                               »Az eszmék erősbek

                               A rossz anyagnál. Ezt ledöntheti

                               Erőszak, az örökre élni fog.

                               S fejlődni látom szent eszméimet,

                               Tisztulva mindig, méltóságosan,

                               Míg, lassan bár, betöltik a világot.«

                S így fűzhetném én ezt tovább. De hagyjuk el. Az »Ember tragédiájá«-nak kin­cses tárházát kimeríteni talán soha sem lehet.

                A »Madách« páholy is épen azért alkotta meg ezt a serleg ünnepét, hogy min­den évben egy teljes munka-napot szenteljünk arra a célra, hogy lépésről-lé­pésre vezessék tovább lelkünket a gondolatok azon tündérkertjében, melyet az első emberpár nagy tragédiájában Madách Imre nekünk megnyitott.

                S ha azután mindent, ami abban szép és nemes, ami abban követendő, jó: lel­ki szemeink elé kívánjuk állítani: ha örökre memento gyanánt kívánjuk szí­vünk­be vésni annak minden tanítását: akkor mi sem tehetünk egyebet, mint amit a »Madách« páholy tett, legyen nekünk is mindenkor jelszavunk e nagy tra­gédiának végszava.

                Azért, midőn testvéreim megbízásából most e serleget a páholy »Madách ser­leg«-évé avatom, teszem ezt azzal az óhajtással és azzal a reménnyel, hogy ez a serleg a páholynak mindenkor szimbolikus ereklyéje maradjon.

                Legyen az évnek mindenkor egy napja, e páholynak nagy ünnepe, melyen a fehér asztalhoz ezzel a serleggel kezünkben gyűlünk össze: ennek a ser­leg­nek ünnepe hozza lelki szemeink elé Madách költészetének összes gyöngyeit: ezen serlegnek ünnepe nyújtson módot arra, hogy Madách költészetéből évről-év­re újabb tanulságot meríthessünk.

                De egyúttal ez az ünnep újíttassa meg velünk évről-évre azt a fo­ga­dal­mun­kat, hogy ez a páholy és minden egyes tagja az igaz szabadkőművesi esz­mé­kért, az igazi világosságért, egyért és egymásért, jóban és rosszban mindenkor küzd és bízva bízik. Úgy legyen!

NÁNDOR tv...

 

               A következő esztendőben, 1906-ban március 6-án, kedden este 1/28 órakor tar­tották a Madách-ünnepélyt.

                A művészi színvonalra az est főrendezője, a Magyar Állami Operaház kar­na­gya, Lichtenstein Emil ügyelt, aki a páholy tagja volt. A következő vonalas la­pot küldte a páholy titkárának, Szalay Pálnak (OL P 1118. Madách páholy 1. t. 1. cs. 611.):

 

                                                                                „Hetfo este.

Kedves Pali!

 

A május 5-ki zeneszámokat következőképen képzelem:

3. Hegedü-solo

                      előadja Kőszegi Ede

5. Massenet: Des Grieux imája

                      előadja Arányi tv.

7. Schubert: Die Allmacht

                      előadja: Oppler E. nk.

Az 5. sz. kiegészitéseül még egy férfi-négyest csinálhatunk Károlyi Wickmann, Gyár­fás és Deutschmann közremüködésével., erre nézve azonban, mivel az urak beleszólását még nem birom, ma még nem nyilatkozhatom. A müsort amennyi­ben kinyomatása sürgős – fenti 3 számmal kérem kinyomatni.

                      

            Szívből üdvözöl

                    Emil

 

                Nyilván Follinusz Emil volt a levél küldője.

                Ekkor már dr. Admeto Géza volt a főmester, az ő aláírásával küldték el a meg­hívókat. Szalai Pál változatlanul aláírta titkárként.

                A „munka”, vagyis a szertartásos összejövetel után „vakolást”, tehát fehér asz­tal mellett történő baráti összejövetelt szándékoztak tartani. Apró betűkkel nyom­tatták az értesítés végére, hogy „A munka után tartandó ünnepi vakolás al­kalmával a »Madách« serleggel kezében Lévy Jenő, hely... főm... tv...20 mond­ja az évi emlékbeszédet.”

                A hivatalos program során az első és 7., 9., 10., 11. pont a sza­bad­kő­mű­ve­si összejövetelek szokásos tartozéka. A 10. számként jelzett „Láncbeszéd”21 is hoz­zá szokott tartozni a szksi szertartásokhoz, de lehet, hogy dr. Fodor István a beszéd során kiemelte Madách Imre jelentőségét a páholy vagy az ország, sőt az emberiség szempontjából, így túlmutatott a mindennapokon. A beszéd szö­vege nem maradt fenn.

 

                Dr. Oppler Emil értekezése: „Szksi szellem Az ember tragédiájában” fenn­ma­radt (OL P1118 Madách páholy 1. t. 1. cs. Madách páholy Almanachja 1905/6. 43–53.). Szövege a következő:

                „Az »Ember Tragédiája« szksi munka, bár alkotóját nem vette fel tör­vé­nyes és tökéletes páholy tagjai közé. Szksi munka kompozíciójára nézve, for­má­ja tekintetében és valódi szksi szellem lengi át.

                Az Ember tragédiájának tartalmát mindannyian alaposan ismeritek. Az el­ső rész a világ teremtésének befejezését jelzi. Az angyalok kara zengi a te­rem­tő dicsőségét, abban a dalban, amely az imént fületekbe csendült: Ő az erő, tu­dás, gyönyör egésze. Majd a három főangyal külön-külön dicséri az urat, az er­kölcsi kötelesség összességét, megtestesítőjét s mindegyikük az eszményi tel­jes­ség egy-egy fővonását emeli ki.

                Gábor: az eszmét, a bölcsességet,

                Mihály: az erőt,

                Ráfael: A jóságot, a szépséget.

                Akárcsak mi, midőn a páholyt megvilágosítjuk.

                Íme, a mi hagyományaink, az isteni háromság alapján fogalmazta meg köl­tőnk művének nagy alapakkordját.

                E háromság mint az erkölcsi egyetemesség tartalma, az Ember tragédiája ha­talmas épületének szilárd fundamentuma s emléke, mint főmotívum, az egész épületen át folyton visszatér. A történelmi fejlődésnek csaknem csúcsán a tanítvány lelke vágytól remeg: »felfogni mindent és élvezni jobban, ural­kod­ván felsőbbség érzetével« s Ádám–Kepler e kívánságot ugyancsak e há­rom­ság­gal utasítja el: »Uralmat kérsz, élvet kérsz és tudást«. Ádám az űrben ke­se­reg amiatt, ami tőle elmaradt s Lucifer azt, amit elvesztettek, így sorolja fel: »Elő­ször a báj vész el, utána a nagyság és erő, míg nem marad számunkra más, mint a rideg mathesis

                De a drámai összeütközés, bonyodalom és végmegoldás is e háromságon ala­pul. Az istenség hármas egységével szemben áll a három főszereplő: Ádám, Éva, Lucifer, akiknek mindegyikében az istenség összhangzó lényének egy-egy vo­nása van egyoldalúan különválva, kifejlődve. Ebbeli fogyatkozásunknak vég­zetes következményeit mutatja a dráma. Nem akarok citátumok tömegével fá­rasztani. Csak mindegyik személy karakterizálására egyet:

                Lucifer, kinek bírálat a lényege. (I. sz.)

                Értelme kacag, hol a szívek megrepednek. (V. sz.)

                Idegenkedik mindentől, ami szép. Midőn a Miltiades jelenetben a temp­lo­mot nézi: »Csak e mindig megújuló, örökké szépnek látása ne zavarna foly­vást.«

                Ádám szellemét a nyugtalan erő nem hagyja pihenni. (VII. szín.)

                 Éva: A nő »Virág legyen, de szép – ez érdeme«. (IV. szín.)

                A »nő az eszmény s megtestesült költészet«. (XIV. szín.)

                Az isteni tökéletesség összhangjának e párhuzamos hármas megoszlása Ma­dách eredeti, nagy koncepciója.

                Merészen szakít e konstrukció által Madách a vallásos hagyománnyal, mely angyalt és embert egyaránt Isten teljes képmásának tekint, amelyben az Is­tenségnek nem csak egy-egy vonása van, hanem mind, bár megfogyatkozva és csekélyebb és silányabb mértékben. Szakít a költészet hagyományaival is, mert az emberi szellem bonyolult rejtelmeinek ellentétességét, egy-egy tu­laj­don­ság túltengését nem egy-egy lélek benső küzdésében mutatja be, hanem há­rom külön személyre oszolva világosan fejti ki erős vonású szimbolikus cse­lek­vényben.

                És e szimbolikus cselekményt végigvezetve igazolja azt a mi szksi22 igaz­sá­gun­kat, hogy a tökéletességet megközelítő alkotásokat és eredményeket csak erő, bölcsesség és szépség–jóság együttesen eredményezhetnek, míg a nagy tu­laj­donságok különválva, izoláltan túltengve végzetes következményekkel jár­nak.

                Megformulázza azután mindjárt az első színben költőnk a teremtés rejt­vé­nyé­nek megoldását – Lucifer szájába adja költői fogalmazásban a hegeli fel­fo­gást, amelynek alapján mi is mindannyian állunk, hogy a levést a támadás és enyészés képezik; hogy a világrend alakulása: ellentétek folytonos ke­let­ke­zé­se és haladó kiegyenlítése.

                Az ember megkísértése sem történik Madáchnál a gondviselés ellenére. Ma­dách mélyebben szánt és magasabb erkölcsi alapon áll.

                Nem is sújtja Isten haragja az első emberpárt. Lucifer részt követel a te­rem­tésből, hogy megrontsa azt. Nyer Istentől két megátkozott fát. E két fa meg­adásával a gondviselés maga ad okot arra, hogy Lucifer az emberiség meg­rontását megkísérelje és ezzel akarja Isten világát romba dönteni. Tönkre akar­ja tenni Ádámban az embert, hogy ne is szülessen az. Megsemmisíteni összes nemét. Az embert nem az Úr űzte ki éden kertjéből. Önként megy az el­ső emberpár. Új életet kezdenek. Őstermészetük irányítja őket. A férfit: az erő, a nőt: a jóság, szépség.

                Lucifer méltatja cselekményöket azzal, hogy konstatálja, miképp a világ ket­tős mozgatójának, a család és tulajdon intézményének vetik meg alapját s köl­tőnk erős szociológiai érzékkel már akkor látnokilag mutatja a jövőt: »E két eszme nő majd szűntelen, míg belőle hon lesz és ipar, szülője min­den nagynak és nemesnek és felfalója önnön gyermekének«. – Saint Simon, a pozitív filozófia, a mi filozófiánk iskolája. – Majd jön az álomképek sora. Az em­beriség története, amelyet a Gondviselés intéz Madách szerint mindvégig. Lát­juk benne az emberi nem folytonos küzdését. Az emberi fejlődés kríziseinek
nap­jait tárja fel előttünk költőnk. Látjuk a tudás hatását az emberre, az em­be­ri szabadság korlátait, az emberi erkölcs küzdelmét s a jövőt.

                A történeti képeket művelődésünk fokai sorában az egyptomi, a görög, a ró­mai, a bizánci kultúra köréből választja, majd Rudolf udvara, a francia for­ra­dalom, a modern ipari vásár, végül a jövő: a phalanster tárul elénk.

                Oly sorrend, mely lélektani szükségből következik egyik a másikból, akár az egyéni lélek fejlődése.

                Egyptom Fáraója ott vélte meglelni az utat a nagysághoz, az erőhöz, hogy mil­liókat görnyeszt olyan terméketlen munkába, mely évezredekre van hivatva hir­detni nevét. Hiába, önművén éri a belátás, hogy ez értéktelen dőre di­cső­ség.

                Miltiades a görög szabad állam hőse, aki viszont millióknak küzdött ki sza­badságot, kénytelen belátni, hogy értéktelen a cél, melyért életén át küzdött s a vérpadra száll: »nem mintha aljast bírtam volna tenni, de mert nagy eszme lel­kesítni bírt.«

                A római ifjú csak élvet, kéjet, a múló szépet óhajtja, vágyja, de felismeri, hogy a múlékony kéjen kívül más nemes érzés is él keblünkben. Péter kikiáltja az új eszmét:

                Péter apostol: »…Új eszmét hoznak: a Testvériséget és az egyénnek fel­sza­badulását, mely meg fogják rázni a világot«.

                Ádám: »Ah, érzem, érzem, mást is kér a lélek, mint dagadó párnákon reny­he kéjek: a szív vérének lassú elfolyása olyan kéj, melynek vajh mi lenne má­sa?«

                Péter: »Legyen hát célod: Istennek dicsőség, magadnak munka. Az egyén sza­bad: érvényre hozni mind, mi benne van, csak egy parancs kötvén le: sze­re­tet.«

                De az ascetikus világrend kifárasztja, megtöri a lovag Tankréd–Ádámot. Az ember korcs volt eszményét betölteni. Nemesebbé vágytam tenni élveink, s bűn bélyegét süték az élvezetre. – »Kifáradtam, pihenni akarok!«

                Jön a Kepler jelenet, az álmodozó tudás, a nem alkotó, hanem kon­tem­pla­tív emberi elme megtestesítése, az új kor derengő világa s ennek keretén belül az álom az álomban: a francia forradalom. A történelmi fejlődés csúcsa. Az em­ber őserejének megújult nyilvánulása, az emberi nagyság óriási erényei – és bűnei tárulnak fel szemünk előtt. Az ember békói eltöretnek. Egyenlőség, test­vériség, szabadság jelszavának jegyében áll a világ s szabad tér nyílik az új világ számára s mit Ádám–Kepler úgy appreciál, hogy: »Az új világba, mely fejlődni fog, ha egy nagy ember eszméit megérti, s szabad szót ád a rejlő gon­dolatnak, ledűlt romoknak átkozott porán«.

                A tanítványt a tudomány és a művészet kérdéseiben a természethez, az élet­hez utalja, mert csak az, és az ember annak útmutatásai útján alkothat re­me­ket.

                A londoni vásárban a jelen tárul fel előttünk, a szabad élet, a szabad ver­seny. E világ is silány. A koldusok egymást marják, a művészet vásári mu­lat­ság­gá lett, a leányt édesanyja adja el, a munkások a gyárosok, a gyárosok a mun­kások ellen harcolnak. Ádám ismét csalódott: új világot keres, oly helyet, hol »közcél felé társ most már minden ember«, s e csendesen folyó szép rend fe­lett tisztelve áll, őrül a tudomány. És belép – a Phalansterbe. Madách Cabet »Ika­ria«-ját tünteti fel. A tudás csak tárgynak nézi az embert. Kiveszett a köl­té­szet, a vallás, a múlt tisztelete, a haza szeretete. A szocialista, sőt kom­mu­nis­ta állam képe. Egységet lehel bele egy cél: a megélhetés. Az egyéniségnek ben­ne nincs helye, a szellem leigáztatik, a természet szavát megvetik, az anyai ér­zést és szerelmet őrületnek tartja – mindezt nem tűrheti Ádám emberi ter­mé­sze­te és menekül. El akarja hagyni a föld hitvány porát. Repül az űrben és szól: »A csillagok megettünk elmaradnak s nem látok célt, nem érzek akadályt. Sze­relem és küzdés nélkül mit ér a lét? Már-már megmerevül Ádám, de a föld szel­lemének szavára magához tér és Luciferhez fordul: »Óh, Lucifer, vezess föl­demre vissza, hol oly sokat csatáztam hasztalan: csatázzam újra és boldog le­szek… A célt, tudom, még százszor el nem érem. Mit se tesz. A cél voltaképp mi is? A cél megszünte a dicső csatának, a cél halál, az élet küzdelem, s az em­ber célja e küzdés maga«!

                A földre jutva Ádám ott is csak romlást talál, a hóvilágot, – felébred, da­col­ni akar a gondviseléssel s magát elpusztítandó a szirtre lép. De Éva a sze­re­tet szavával, az anyaság vallomásával visszarántja az örvény széléről. Ádám térd­re hull: »Uram legyőztél«, Lucifer vállalkozása, hogy megdönti Isten vi­lá­gát, kudarcot vall tehát már az emberi történet legelején. Az Úr megjelenik, fel­emeli Ádámot: »Emelkedjél Ádám, ne légy levert, midőn látod, kegyembe vesz­lek újra.« Ádám a jövőt óhajtja tudni, világosságért eseng. Az Úr a fel­vi­lá­go­sítást megtagadja.

                Az Úr: »Karod erős – szíved emelkedett: végetlen a tér, mely munkára hív, s ha jól ügyelsz, egy szózat zeng feléd szünetlenül, mely visszaint s emel, csak azt kövesd. S ha tettdús életed zajában elnémul az égi szó, e gyenge nő tisz­tább lelkülete az érdekek mocskától távolabb meghallja azt és szíverén ke­resz­tül költészetté fog és dallá szűrődni. E két eszközzel álland oldaladnál, bal­sors s szerencse közt mindegyaránt vigasztaló, mosolygó géniusz. Te, Lu­ci­fer meg, egy gyűrű te is mindenségemben, működjél tovább: Hideg tudásod, dő­re ta­ga­dá­sod lesz az élesztő, mely forrásba hoz, s eltántorítja – az mit se tesz – egy perc­re az embert, majd visszatér. De bűnhődésed végtele leend, szü­net­len lát­va, hogy mit rontni vágyol, szép és nemesnek új csírája lesz.«

                A szózat: lelkiismeretünk. Eszményi kifejezője: a hit, a vallás. Ráutal Évá­ra, kinek tisztább lelkén át égi szózatot fog hallani az ember költészetté szűrőd­ve. Lucifert pedig az emberiség szolgálatába rendeli, hogy váltakozó harc­cal és bukással segítse erkölcsi haladását. A szerelem fenntartja a nemet és a fér­fiú küzdelme előre viszi. S az Istenség végszava, a költemény utolsó sora: Em­ber küzdj és bízval bízzál!

                Az Úr ítélete a mű alapeszméje: a költő felfogása tehát az, hogy az ember cél­ja és feladata a földön a szakadatlan munka, a küzdelem maga! Küzdelem ön­magáért, létéért, családjáért és az egész emberiségért. Ha a történeti élet har­caiban sebeket is kap, ott van mellette a vigasztaló erő: a nő, a család. A lel­kesítő, az isteni: a hit. Ezek az élet legbecsesebb részei. Az ember szol­gá­la­tá­ban áll e küzdelemre a pozitív tényeken alapuló materiális tudás.

                A világtörténet Madách szerint és a mi meggyőződésünk szerint is az em­be­riség erkölcsi valójának kinyilatkoztatása. Az erkölcsi élet azonban oly komp­likált, hogy összhangzó alakban még nem fejlődhetett ki egy időben és egy nép körében. Innen ered minden egyes korszak erkölcsi fogyatéka, egy­ol­da­lú küzdelme és így rendszerint bukása. De a gondviselés a bár bukott egye­sek minden nemes tettének hatását megőrzi: megőrzi a történelem, és az egye­sek­nek odaadó küzdelme végtére szolgál az egyetemesnek: a lassú erkölcsi tö­ké­letesedés mennél összhangzóbb alakulásának, amint Ádám mondja: »Bármi hit­vány volt eszmém, akkor mégis lelkesített, emelt, és így nagy és szent eszme volt. Mindegy, kereszt vagy tudomány, szabadság vagy nagyravágy for­má­já­ban hatott-e, előre vitte az embernemet.«

                Madách az álmokban az emberiség kríziseit tüntette fel s azt, hogy a tör­té­net organikus világosabb képét minő szemmel tekintsük: nem az álmok tra­gé­di­ája, hanem az Úr ítélkezése, az angyalok buzdító végkarát mutatja. Madách is azt az igazságot hámozza ki az emberiség történetéből, amelyet Renan oly szé­pen fogalmaz meg e mondásában: Il y a dans l’histoire des jours tristes, il n’y a pas des jours stériles!

                A múlt század tudományossága felvetette a nagy kérdést: a megbolygatott tár­sadalmi rend újjászervezésében az elméleti vagy a gyakorlati ész vezessen-e, oldja-e meg e nagy problémát? A természet törvényein tájékozott elme, a te­o­retikus irány, vagy a történeti munkásság erkölcsi méltatásán tájékozódó aka­rat az erkölcs uralmát, fejlődését valló, a jó és szép szolgálata vezessen-e? Ma­dách költeményében a jó és szép felé irányult munkásságnak, a vo­lun­tá­riz­mus­nak ad előnyt s alárendeli neki bíráló segédül az igazat kutató értelmet.

                Kedves testvéreim!

                Madách nagy művében a kereszténység történeti hivatásának (VI. szín) a sze­retet és testvériség követelésén felül az egyén felszabadulását mondja. A fel­szabadult egyénben, a felszabadult egyén szakadatlan [?] s az esz­mé­nye­sí­tett nő, a szépség, a nővér által lelkesített istenben – azaz egy legmagasabb er­kölcsben hívő s általa buzdított küzdelmében, lelkes munkájában látja az em­beriség erkölcsi haladásának eszméjét. Az egyén küzdelme az összességért. Ez a látó, a rezignált, a csalódáson keresztül ment, de el nem csüggedő ide­a­liz­mus világa. A mi világunk. Madách hitvallása: a küzdelem az emberiségért, az erkölcsös munka a mi hitvallásunk.

                Laborare est orare. Dolgozni annyit tesz, mint imádkozni, mondták már a ré­gi barátok. Alapjában véve mi velük teljesen megegyezünk. A mi vallásunk is az igaz munka, és minden igaz munka: vallás. A Madách által az embernek ki­tűzött cél: a szakadatlan küzdelem az előrehaladásért: a szabadkőművesség cél­ja. A munkában keressük boldogulásunkat. Az ember szívében él az erő a mun­kához, pislogó tűz, amely égeti bensőnket, ha nem emelhetjük ki és nem lob­banthatjuk lángra. Ami kopár és ugar, szántófölddé akarjuk tenni és ter­mé­kennyé. A homályosság és a chaos örök ellenségünk. Feladatunk, hogy fel­vi­lágosítsunk és a chaosból rendet teremtsünk! Alávessük az intelligenciának. A bogáncsot, amit utainkban lelünk, kiássuk, hogy helyében tápláló búza nő­jön. És ahol tudatlanságot, butaságot és durvaságot lelünk, azt szakadatlanul és pihenés nélkül meg kell támadnunk, le kell küzdenünk. Ezt halljuk mi ki az em­ber tragédiájából, isten szavából, Sinai mennydörgéséből és az öröklét né­ma hallgatásából is. A mi munkánk széltében elterül az egész földön, és fel­e­mel­kedik egész az ég azúrjáig. A munkátlanság a kétségbeesés. A munka az élet, és már a vágy a munkára az igazság felé vezet. A munka önmagunkat tö­ké­letesíti és műveli, és így a legalacsonyabb munkánál is az ember lelke attól a pillanattól fogva, amikor a munkába fogott, harmóniával van tele. Kétkedés, bá­nat eltűnnek, s megtisztítja az embert a munka szent tüze. A legbecsesebb fo­lyadéka a világnak az emberi munka verejtéke; a földet munkáló Ádám hom­lokáról csurgó, a Miltiades szívéből bugyogó, az, amelyet Kepler agya ki­iz­zadott és a többieké – hisz ezekbe olvadt minden emberi képesség, hőstett, szen­vedett mártíromság – egészen a megváltó ama véres verejtékéig, amelyet min­denki isteninek tart. Az ember – amint Madách kifejti – amint mi tudjuk, küz­delemre született; küzd életéért, létéért és mi küzdünk a haladásért és igaz­sá­gért. Küzdenünk kell a terméketlenséggel, a szegénységgel, erkölcseink elég­telenségével és gyakran embertársaink elvakultságával. Az ember tra­gé­di­á­jából látjuk, hogy e küzdelemben elporlik, szétmállik az, ami hamis, ami ha­zug, ami értéktelen volt. Az igaz, az értékes fennmarad örökre. Az, amit tegnap igaz­nak tartottak, ma már talán hazugság. A napi igazságok csak cél­sze­rű­sé­gek. Mi a nagy, az örök igazságokért küzdünk, azokért, amelyeket költőnk is hir­det. Mi is tévedhetünk munkánkban, de vezéreszméink abszolút igazak és csal­hatatlanok. Munkánkban mindig lesz olyan, ami helyes és örökké meg­ma­rad nyoma. Az emberiség legkeményebb sziklái is hordják majd lábunknak nyo­mát és annak a végtelen hadseregnek, amely az emberiség jogaiért harcol, leg­utolsó hátvédje is látni fogja még a rég elhunyt elővéd hagyta nyomot! És ezért küzdelmünk örök és a szksség örök!

                Az igazi feladata minden igaz embernek és szabadkőművesnek, az igazi em­beri nagyság az, hogy a világ bármily kis elrejtett zugát termékenyebbé, ne­hány emberi szívet jobbá, emberi agyat bölcsebbé és az embert áldottabbá te­gye. Ez királyi feladat, méltó a királyi művészetre. Ezek a szabadkőművesség foly­tonos napi feladatai.

                De vannak még más céljai is.

                Madách – Saint-Simon tanai alapján – világosan látta az emberiség tör­té­ne­tében (amint már ma egyszer érintettem) az organikus és a kritikus kor­sza­kok kö­zötti különbséget. Organikus korokban egy hit egyesíti a társadalmi erő­ket, az uralkodó eszmék egységes célt szolgálnak, a létező intézmények a nagy több­ség­nek – egyes elégedetlenek mindig vannak – közmegelégedést biz­to­sítanak. Így az elmék ily korban nyugodt biztos tevékenységben mun­kál­kod­nak. Ily kor­szak­nak testvériség és közérzés a jellemzője. Kritikus korban, krí­zis­ben a tár­sa­da­lom elemén különválva más-más cél felé törnek. Nyugtalan el­mék bírálgatják az uralkodó eszméket. Nincs elfogadott közhit, vezető elvek hí­ján a társadalom elé­gedetlen, ingatag. Ahova néz az ember: különválás és el­lentét.

                Ma kritikus korban élünk. Különösen mi: a magyar társadalom. Ilyen han­gokat hallunk: »az utolsó években visszafelé megyünk, hanyatlunk. Nincs töb­bé fiatalság. A fiatalok öregesen beszélnek, erőtlenül cselekszenek, lel­ke­se­dést nem ismernek. Nincsenek ideálok.« Az egyik azt mondja: »nincs magyar tu­domány«. A másik: »nincs magyar művészet«. Az öregek mindig így be­szél­nek, az igaz. De tagadhatatlan, hogy a mi közéletünkben harc van a vénhedt if­júság és a sóvár, lemondani nem tudó vénség között. Az egyiknek lelkében van a jelen mögött a múlt, a másikéban a jelen előtt a jövő. Nem akarják ész­re­venni némelyek, hogy a ma feladatai nem azok, amelyeknek szolgálatában ők megöregedtek. Az önálló államot, nemzetet megillető jogokat nem lehet örök­re elodázni. Megdobban a magyar föld is a politikai jogokat s a jobb meg­élhetést biztosító állami intézkedések létesítését követő milliók dübörgő ro­hamlépésétől. A nemzetet elnyomó reakciónak zsoldosai akadnak. És ilyen idő­ben nem lelkesíti egy eszme társadalmunkat.

                De ezért és éppen ezért nagy munka vár a magyar szabadkőművességre. Elő kell készíteni csendben, kitartó csendes munkával e nagy történelmi pro­cesszus lefolyását.

                A phalanster jelenetben nagy éleslátással igazolja Madách, hogy az em­be­riség nem fejlődik előre készített theoriák szerint. Nincsenek ugrások. Csak las­sú organikus fejlődés. A revolúció nem megoldás, ha nem evolúció. A szoci­alismus negatív igazságai előttünk szabadkőművesek előtt meg­dönt­he­tet­le­nek. Az, amit a mi berendezéseink tökéletlenségéről mond, a javak elosz­lá­sá­nak igazságtalanságáról, arany igazság. De az új, tökéletes társadalmi rend ké­pét megalkotni nem tudja. Ha pozitív theoriának megfelelő pozitívumot akar al­kotni: phalanster lesz belőle.

                A szabadkőművesség feladata szakadatlan munkával előkészíteni az új tár­sadalmi rend alakulását, siettetni a fejlődést e kritikus állapotból egy tö­ké­le­tesebb organikus állapot felé. Lehetővé tenni azt, hogy az átalakulás minél ki­sebb súrlódással, minél kevesebb fájdalommal történjék, hogy az ellentétek fo­kozatosan kiegyenlítődjenek, hogy evolúció legyen és ne revolúció.

                És ha mindannyian e nagy ügy munkatársainak érezzük magunkat, mely­hez képest mind törpék vagyunk, mely történelmi processzus feladata: akkor meg­becsüljük majd egymást ama szolgálat arányában, amelyet az ügynek te­szünk. Csak az ügyben lehetünk egyek. A munkában. És fel fog virradni az a nap, amelyen az, aki nem dolgozik, nem küzd, akinek nincs munkája, nem talál majd helyet e planétán. A jövő a munka társadalmáé!

                Kedves Testvéreim! Fejtegetéseim hosszúra nyúltak, befejezem őket.

                Sikerült talán beigazolnom, hogy Madách, bár lágyékát nem övezte a rítus sze­rinti kötény, szkves volt szíve, lelke szerint. Nem főmester, hanem a V. E. N. É. M. avatta azzá és gyönyörködhetett Madách munkájában. Egyedül, se­gít­ség nélkül építette költőnk művét, megfelelő impozáns architektúrával. Mint Af­rika sivatagjában a kimagasló masszív pyramis fenségesen hat impozáns mé­reteivel, úgy hat a magyar lapályon Az ember tragédiája, mely az egyetlen szá­mottevő magyar filozófiai költemény. Madách hódító költő. Új területet hó­dí­tott meg a magyar költészetnek, a magyar géniusznak, a filozófiai költészet ter­rénumát. Erre a homoksivatagra hordta eszméinek sziklatömbjeit, erővel; bölcs struktúrával állította fel belőlük a magyar szellem örökké álló temp­lo­mát és a magyar költészet szépségével díszítette fel. Háromszorosan drága te­hát nekünk magyar szabadkőműveseknek ez a munka. Mert filozófiai mű; s a sza­badkőművesség nemcsak az alkotmányunk szerint filozófiai intézmény, de a fi­lozófia a szkőművességnek inhaerens tulajdonsága. Mert magyar filozófiai köl­temény, minden ízében magyar génius lengi át, s oly elem alkotta, mely a ma­gyar köznemesség sarja, a tipikus megyei élet hagyományaiban nőtt fel, és még­is filozófiai mélység tekintetében, eredetiség tekintetében talán páratlan a vi­lágirodalomban.

                Fényes cáfolata annak – amit úgynevezett magyar, úgynevezett tudósok ál­lítottak –, hogy a magyar elme önálló bölcseleti alkotásra nem volna al­kal­mas.

                Drága nekünk, mert levonhatjuk belőle azt a tanulságot, hogy az em­be­ri­ség legnagyobb feladata, amint azt egy nagy elme megfogalmazta, azonos az­zal a feladattal, amit a szkőművesség feladatának ismerünk.

                Drága nekünk, mert beigazolta, hogy a magyar is képes erővel és ki­tar­tás­sal, önállóan a magyar kultúra alapján az egyéniségnek bármily nehéz mun­ká­jára.

                Szerény nézetem szerint, Az ember tragédiája méltó arra, hogy a magyar szkes­ség bibliája legyen, hogy elhelyezzük oltárainkra. De mindenesetre ol­vas­suk minél gyakrabban, mert az igazságokat nem hallhatjuk elég sokszor. Po­pularizáljuk, terjesszük Az ember tragédiájának ismeretét – sajna erre még rá­szorul –, mert így olthatjuk be legkisebb feltűnés nélkül a mi örök igaz­sá­ga­in­kat széles rétegekbe.

                Kedves testvéreim!

                Köszönöm elnéző türelmeteket és végzem felszólalásomat azzal, hogy al­kal­mazom költeményünk végszavait egy hitvallomásra:

                Rövid szabadkőművesi pályafutásom folytán is már bízva bízom a Magyar Sza­badkőművesség munkára hivatottságában és küzdeni fogok és akarok test­vé­reimmel vállvetve nagy és nemes céljaiért!”

                Samu testvér verssel emlékezett Madáchra. Címe: Madách emlékezete. Gluck: Orpheusz című operájából négyest játszottak a következő: Gallia tv. hár­fán, Schannan tv. hegedűn, Rupnik tanár tv. csellón és Wichmann tv. or­go­nán.

                Még egy művészi szám hangzott el: Wagner: A nürnbergi mesterdalnokok című operájának az előjátéka Gallia Vilmos előadásában. (OL P 1118. 8. t. 11. cs. 97.)

                Ugyancsak 1906-ban hívtak össze egy „Nővér-munkát”,23 ezen azonban nem Madách Imréről esett szó, hanem a női választójogról beszéltek, több kül­földi meghívott előadó közreműködésével. (OL P 1108. 8 t. 11. cs. 125.)

                1907. január 22-én Madách Imre születésnapját ünnepelték meg. A fenn­ma­radt műsor szerint biztosan több szám kapcsolódott Madách Imréhez. 5. Nán­dor testvér értekezése Madách emlékével kapcsolatosan. A Madách ř pá­lyá­zati eredményének kihirdetése. A vakoláson pedig „István testvér fogja a nagy költő emlékére a serleg-beszédet megtartani.” Ezek a szövegek meg­ta­lál­ha­tók a levéltárban. Dr. Fodor István, vagyis „István testvér” beszédének szö­ve­ge fennmaradt. (Madách páholy Almanachja 1905/6.)

 

„Láncbeszéd.

Kard és lánc.

Testvérek!

                Az előbb fényes kardok villogtak kezeinkben, most pedig lánc fűzi össze kar­jainkat. Nincs-e a kettő ellentétben? Vajon nem hangzik-e fel lelkünkben a ma­gyar Tyrtaeus lángszava: »Fényesebb a láncnál a kard, szebben ékesíti a kart!” …és mi mégis láncot hordunk?

                Különösen ti, neofita testvéreink, kik először állotok közöttünk teljesen meg­világosodott szemekkel, s kik bizonyára azzal a szándékkal, azzal a re­mény­séggel jöttetek közénk, hogy a szabadságért küzdhettek: nem riadtok-e vissza a lánctól, mely karjaitokat összefűzi?!

                De ne döbbenjetek meg testvérek! A kard és a lánc csak künn a profán vi­lág­ban kibékíthetetlen ellentétek. Itt, e szentélyben, békés harmóniában férnek meg egymással, s a mi munkánk között mind a kettő a szabadságnak, a ha­la­dás­nak, az erőnek, a világosságnak eszköze.

                Szimbólum itt mind a kettő, mely egymást kiegészíti, egymást erősíti. Igen, mert ha a kard, mely kezeinkben villogott s mely nektek, neofita testvéreink, uta­tokat állta, ha körülbelül azt jelenti is e szentélyben, amit künn a profán vi­lág­ban: a lánc jelentése épp az ellenkező, vagy ha hasonló is abban, hogy itt is megkötöz, mint odakünn, de hatása egyenes ellentéte a profán láncnak. Mert nem ércből kovácsolt bilincs ez testvéreim, mely szolgává tesz és meg­gya­láz, hanem testvérkarokból összefűzött testvérlánc, mely ugyanakkor, ami­kor megköt: szabaddá tesz és felemel!

                Ez a lánc mint testvérlánc, nem áll ellentétben, testvérek, a csillogó, fé­nyes karddal, hanem együtt szolgál vele nagy céljaink elérésére.

                A kard kard a szentélyben is, testvérek, mint a profán világban a sza­bad­ság­nak, férfias bátorságnak védő és támadó fegyvere. Jelentősége a szen­tély­ben csak szimbolikus, de szerepében valódi kard az. Védi a szentélyt, védi a sza­badkőművességet minden ellen, ami a külső, profán világot oly rúttá teszi: vé­di a szeretetlen türelmetlenség, a hazugság, a becstelenség minden sötét ör­dö­ge ellen, mert mi világosságban, tisztaságban kívánunk élni, ahonnan szám­űzetve kell lennie mindannak, ami a sötétséghez tartozik.

                E szentély falai között csak az maradhat meg s lehet munkatársunk az épí­tés­ben, aki gondolkozásában, szíve érzéseiben, cselekvésében megnyilvánuló jel­lemében tiszta, igaz ember. Ezért állotta utatokat, neofita testvéreim, a kard mind­addig, míg meg nem győződtünk afelől, hogy valóban közénk valók vagy­tok.

                Most már a testvéri lánc fűz össze benneteket velünk. De vigyázzatok s vi­gyáz­zunk mindnyájan. A kard még nem töltötte be szerepét. Mert az a kard éles, metsző eszköz, és a harcnak, a támadásnak eszköze is. Metsző eszköz ak­kor, ha netalán akadna közöttünk olyan, ki megfeledkezve szabadkőművesi fo­ga­dalmairól és hivatásáról, méltatlanná tenné magát a szabadkőműves ne­ve­zet­re. Kimetszi az a kard az ilyen fekélyes tagot, mert jobb, hogy egy tag el­vesszen, semhogy az egész test elpusztuljon.

                De a harcnak, a támadásnak eszköze is a kard, s mint ilyen, fényes szim­bó­luma munkánknak. A mi vitézkedésünk fegyverei – mondja az Írás – nem tes­tiek, hanem szellemiek ugyan, de munkánk harc és küzdelem. Amikor a fog­ság­ból visszatért zsidó nép felépítette Jeruzsálem rombadőlt falait és tűz által meg­emésztett kapuit, úgy épített, hogy egyik kezében a vakoló kanál, a másik ke­zében a dárda volt. A mi munkánk is ilyen, testvéreim! Nekünk is fel kell épí­te­nünk az emberiség boldog Jeruzsálemének a sötétség és a gonoszság által le­rontott falait és megégetett kapuit. S ebben a munkában a vakoló kanál, az épí­tő eszközök mellett ott kell lennie a kardnak is, amely a szellem, a lélek bi­ro­dalmában vág és öldököl. Vágja és öldökli a sötétségnek és gonoszságnak mind­ama hatalmait, amelyek az építést akadályozni törekszenek.

                Testvérek! Ne feledjük el a lelki szabadság és felvilágosodás e szellemi fegy­verének biztos forgatását, s vigyázzunk, hogy csorba, szenny ne essék raj­ta soha! S a lánc, melyben állunk testvérek, nem ellentéte a villogó, szenny­te­len kardnak, hanem kiegészítője annak.

                Megköt ugyan az a lánc is, mint a profán élet ércből való lánca. Megköti ke­zeinket s megköti lelkünket is. Megköti, de éppen azáltal fel is szabadítja a jó­nak cselekvésére. Megköti lelkünket a rossznak gondolására és érzésére, s fel­szabadítja a nemes gondolatokra, a szép érzésekre. Amikor a testvérlánc össze­köti karjainkat s összedobogtatja szíveinket, érezzük s gondoljuk meg mind­nyájan testvérek, hogy kezünk s lelkünk kötözve van a rosszra, nem­te­len­re, de szabad a jóra, a nemes alkotásra. S ne induljon lelkünk, ne induljon ke­zünk soha semmi másra, csak ami a szeretetből fakad és az igazság, a sza­bad­ság, a felvilágosodás, az emberi boldoggátevés építő munkájához tartozik.

                A jó lánc erős is. Erős abban, hogy minden szeme egyformán ép, s egy­más­ba fűződve egyik a másiknak segít. Ilyen az a testvérlánc is, amelyben ál­lunk. Test­vérek lánca ez, amelyben egyformák vagyunk mindannyian, s amely­ben az egy­befonódó karok s az összedobbanó szívek jelképezik azt a nagy, erős szo­li­da­ritást, amelyben állunk mi, szabadkőművesek az egész föld ke­rek­sé­gén.

                Ne gondoljátok, neofita testvéreim, hogy érdekszövetség az, melyben egy­más anyagi boldogítását s a profán világban való előretolását keressük. Ilyen ér­dekek, ilyen számítások ki vannak zárva a láncból. Mi nem a maguk világi hasz­nát és boldogulását, hanem az emberiség hasznát és boldogulását ke­res­sük, s abban munkálkodunk. Ez a lánc csak szimbólum. Szimbóluma az egyen­lő­ségnek, a közös, magasztos céloknak, s annak a közös nagy erőnek, amellyel a vi­lág haladásának és boldoggá tételének nagy művén munkálkodunk. S mint ilyen, nem a szolgaság szimbóluma, hanem a fényes, ragyogó harcnak édes test­vére, mely ékesít és szabaddá tesz. Csak arra vigyázzunk testvérek, hogy e lánc­nak egyetlen szeme se kapjon soha rozsdát, se el ne szakadjon, de legyen erős a szeretet által, s tündököljön az igazság, a felvilágosodás napjának su­ga­ra­iban.

              Ragyogjon hát a kard kezeinkben! Védje szentélyünket minden nemtelen el­len, s vágja, irtsa a sötétség hatalmait! Legyen hát szoros a lánc, mely ben­nün­ket összefűz, hogy legyünk erősek megkötözni önmagunkban s a világban a rosszat, a nemtelent, s legyünk erősek testvéri szeretetben összefűzni széles e föl­dön a lelki szabadság és felvilágosodás bajnokait!

                Ha villog a kardunk s ha erős lesz a láncunk: a pokol kapui sem vehetnek raj­tunk diadalmat.

                                                                                                                                                                                                                                           István tv.”

 

                Egy, a páholy titkárához, Szalay Pálhoz intézett levélből kiderül, hogy Ra­vasz Árpádot is felkérték eredetileg valamilyen szereplésre, de nem tudott el­men­ni erre az alkalomra. A levél szövege a következő:

 

„Bpest, 1907. dec. 25.

Kedves Pali,

legnagyobb sajnálatomra szombaton semmiképp sem tudok körötökben meg­je­lenni, mert az országos tanári kongresszusban nekem is részt kell vennem és en­nek dolgai lefoglalnak. – Ami a Madách ünnepélyen való szereplésemet il­leti, azt javaslom, hogy azzal az egyik munkára később tervezett elő­a­dá­som­mal a Madách-ünnepélyen nem állhatok elő. Azzal éppen úgy – amint munkán elő­adhatnám – igen hosszú időt foglalnék le. Jobban szeretném hát, ha ezt ké­nyel­mesebben tehetném. De ha éppen szükség volna most rám, egy rövid fel­ol­va­sást csinálhatok. Azt hiszem azonban, hogy a programot jobban ki­tölt­he­ti­tek más dolgokkal. Bizonyosan akad szereplő. – Örömmel értesítelek, hogy a na­pokban egy kis leánykánk született. Feleségem is jól van.

                Szíves szeretettel köszönt

                                                                                                                                             Ravasz Árpád” (OL P 1118. 1. t. 258.)

                1908-ban is a költő halálának évfordulója alkalmából gyűlt össze a pá­holy. A levelekkel díszített oszlopokat ábrázoló értesítésből már kitűnik, hogy lá­to­ga­tókat is vártak más páholyokból. Az első műsorszám ugyanis Látogató test­vé­rek bevonulása páholyonként. A Nagypáholyt is meghívták. A sza­bad­kő­mű­ve­si dalárda Az ember tragédiájából ad elő angyali karéneket a műsor sze­rint.

                Bizonyára ekkor mondta el az 1907-ben elmaradt előadását Ravasz Árpád: Sza­badkőművesi szellem a magyar irodalomban címen.

                Több zene- és énekszám is elhangzott, de közelebbi megjelölés nélkül. Nem tudjuk, miről szólhatott Nándor testvér láncbeszéde. A hivatalos rész után, a „vakoláson” azonban Madáchról is szó esett, mert „Dr. Oppler Emil test­vér fogja Madách emlékére a serlegbeszédet tartani.” (OL P 1118. 8. t. 11. cs. 157.) Ennek a szövege azonban nem maradt fenn.

                Az 1910. március 13-ára szóló meghívó a következő a levéltárban. Dr. Ve­rebély Tibor főmester és Szalai Pál titkár küldte az értesítést a Madách-pá­holy nevében. (OL P 1118. 8. t. 11. cs. 200–201.)

                A „Munkarend”, vagyis a program szerint a minden találkozón szokásos szer­tartásokon kívül Mozart Világosság szabadkőművesi himnuszát énekli el dr. Dalnoky Viktor, Verdi Requiemjéből a Recordare részletet, és Lichtenberg Emil külön erre az alkalomra írt egy tételt Az ember tragédiájához. Ezt adja elő a szerző kíséretével majd Rónáné és dr. Fodorné nővér és dr. Dalnoky Vik­tor, a Magyar Állami Operaház tagja. A zeneszámokat orgonán kíséri Lich­ten­berg Emil.

                A tervek szerint az 5. pont négy előadás lett. Dr. Verebély Tibor: Madách és a természettudomány, dr. Oppler Emil: Madách és a nők, Nándor: Madách és a vallás, dr. Böszörményi Géza: Madách és a világirodalom.

                Feltehető, hogy még a „láncbeszédben” is szó esett Madách Imréről. A tár­sas vacsorán pedig dr. Szász János Madách emlékére tartja a ser­leg­be­szé­det. A perselyt a Madách-szobor javára körözték. (OL P 1118. 8. t. 11. cs. 201.)

                1912-ben még a Madách-ünnepséget is összekapcsolták a páholy fenn­ál­lá­sá­nak tizedik évfordulós ünneplésével. A kiadott meghívó Madáchot, illetőleg a szabadkőművességet jelképező rajzzal ékeskedik. Az állát kézfejére, kö­nyö­két térdére támasztó férfialak a filozófusságot jelképezi. A piramis, a szfinx az egyip­tomi színre is utal, meg a szabadkőművesség egyiptomi jelképeire. A rajz alján ott kuporog Lucifer is. (OL P 1118. 8. t. 11. cs. 243.)

                Egyébként a műsorból nem derül ki, hogy bármilyen kapcsolata lenne Ma­dách Imrével. Dalok hangzanak el Massenet-től, Schuberttől, Brahmstól. A szü­net után a szabadkőműves Grieg A-moll zongoraversenyének I. része és más dalok. A hivatalos rész művészi részét Lichtenberg Emil rendezi és ő kí­sé­ri azt orgonán. A hangversenyt dr. Turán Géza rendezi és kíséri.

                Az utolsó fennmaradt műsor 1916-ból kelt. Vasárnapi teadélutánt ren­de­zett a páholy március 12-én. (OL P 1118. 8. t. 11. cs. 310–311.)

                A szövegből nem derül ki, hogy foglalkoztak volna Madách Imrével. A mű­sor­számok közül az első láthatóan szabadkőművesi tárgyú, Igmándy Mi­hály: Sza­badkőművesség című versét mondta el Balassa Jenő, a Vígszínház tag­ja.

                Nem lehetetlen, hogy dr. Bókay Árpád nagymester záróbeszédében szót ej­tett Madách Imréről, de ez a beszéd nem maradt fenn.