Andor Csaba

 

Madách szerelmi költészetének taxonómiája

 

 

Madách Imre verseinek keletkezési körülményeit, így többek között ke­let­kezésük időpontját, csak szerény mértékben tárta fel eddig a fi­lo­ló­giai ku­tatás.1 A versek túlnyomó többsége a szerző halála után jelent meg elő­ször, ráadásul azok kéziratos forrása is döntően egyetlen évből, 1864-ből származik. A verseit kétkötetes kiadásra előkészítő költő így írt erről Nagy Ivánnak: „...apróbb költeményeim gyüjtésével s javí­tá­sá­val, ren­de­zésével most foglalkozom, mik Petőfy kiadásának formá­já­ban kö­rűl­be­lül teendnek annyit mint annak két kötete.”2 Ahol a verseit több­­szö­rö­sen javító Madách elkészült a véglegesnek ítélt változattal, ott általában nincs is támpontunk, hogy mikor keletkezhetett s milyen le­hetett a ko­ráb­bi változat, mivel azokat – meglehet, csupán azért, hogy kéziratai át­te­kinthetőségét növelje – föltehetően megsem­misí­tet­te.

     Az alábbiakban a verseknek egy szűkebb, hellyel-közzel jól körül­ha­­tá­rolható csoportjáról lesz szó, Madách szerelmi költészetéről, s an­nak da­rabjait is csak egyetlen szempontból vizsgáljuk: kihez (vagy kik­­hez) szól­nak az egyes versek.

     Ez persze részben választ ad bizonyos datálási problémákra is; a ta­xo­­nómia nyomán – a szerelem időtartamától vagy annak valamely fá­zi­­sá­ra való utalástól függően – szűkebb vagy tágabb időhatárok közé szo­­rít­ható az egyes versek keletkezése is.

     Ezt a taxonómiát az teszi lehetővé, hogy az elmúlt években nagy­já­ból tisztázódott, kik is voltak Madách Imre szerelmei, s ma már azt mond­­hatjuk, hogy legalábbis a „primer” szerelmes versek több mint 90%-ában jól meghatározható a címzett (címzettek) neve. Ez termé­sze­­te­sen nem jelenti azt, hogy magukról a címzettekről is elegendő in­for­­má­cióval rendelkeznénk, bár néhány kivételtől eltekintve csa­lád­ne­vei­ket is valószínűsíteni tudjuk.


Primer szerelmes versek

 

A taxonómiához szükséges fogalmi tisztázást azzal kell kezdenünk, hogy pontosan mely verseket sorolhatunk Madách szerelmi költésze­té­hez. Maga a szerző is olykor eltérő eredményre jutott e tekintetben, rá­a­dá­sul bármelyik összeállítását nézzük, abból jócskán maradtak ki sze­rel­mes versek. Így pl. kései tematikai csoportosításaiból rendre kima­rad­tak a Lant-virágok versei. Korai kötetének darabjait ugyanis (a Cse­re című vers kivételével) nem kívánta a tervezett kétkötetes kiadásba újó­lag fel­ven­ni.

     Az egyszerűség és egyértelműség kedvéért tekintsük elsődleges sze­­rel­mes verseknek azokat, amelyeknek listája a kötettervet tartal­ma­zó gyűj­temény 10. fólióján található.3 Halász Gábor is a listán szereplő ver­­seket vette fel, nagyjából a sorrendet is megőrizve a Szerelem cik­lus­­ba, jóllehet a kéziratok sorrendje, s az azok előtt álló tartalom­jegy­zék még igen jelentősen eltér ettől. (Halász Gábor csupán egy verset kö­zölt más­helyütt: a jegyzékben Kérők címen szereplő, A csapodár át­ka után ál­ló verset. Meglehet, a cím tévesztette meg őt. Ilyen című vers ugyanis va­lójában nincs az ismert Madách-kéziratok között. Nyil­ván a Két kérő c. versről van szó.) Az is valószínű, hogy ez a jegyzék nagy­jából a gyűj­te­ménnyel párhuzamosan keletkezett, formálódott. Erre pl. abból kö­vet­kez­tethetünk, hogy a gyűjteményben vannak cím­ja­vítások, s a 10. fólión oly­kor már a javított verscímek (is) sze­re­pel­nek. Így az eredetileg Liná­hoz, majd Zsuzsihoz című versnél a 10. fó­li­ón elöl áll a javított cím, s mö­götte zárójelben szerepel a korábbi. Ha­son­lóképpen az egyik Borka-vers­nek is megtaláljuk a javítás előtti és utá­ni címét is: 3 fájdalom kiál­tás ill. 3 feljajdulás. Ugyanakkor nem min­den javítást vezetett át a szer­ző a lapra; a már említett Kérők mel­lett a Májusban is régi cím, amely­nek javított változata Május 24-én. Nem a legkorábbi tar­talom­jegy­zék­ről van tehát szó; egészen más az oka annak, hogy mégis az ebben fel­so­rolt verseket célszerű a primer sze­relmi költészetbe sorolnunk.

     Mindenek előtt az, hogy viszonylag teljes; kevés olyan vers van, amely a tervezett kötetben eredetileg a Szerelem ciklusban szerepelt vol­­na, de ezen a listán nem található. (Azért van ilyen is, pl. az Em­léke­zés az első szerelemre.) A legfőbb ok azonban, amiért legalábbis a je­len elem­zés szempontjából elsődlegesnek kell tartanunk, az az, hogy apró vo­nalkákkal határolta el egymástól a szerző a verscsoportokat, s így elég egyértelmű, hol a határ két szerelem között. Ennek az elemzés szem­pontjából szinte felbecsülhetetlen a jelentősége.

     Maga a tartalomjegyzék esetlegesen kapta a 10. sorszámot a gyűj­te­mény­ben; hosszúkás formája miatt mintegy könyvjelzőként éppen ott (az utóbb 9. ill. 11. sorszámot kapott lapok között, történetesen az Emlé­ke­zés az első szerelemre közepén) lehetett elhelyezve a leltározás pil­la­na­tában. A továbbiakban A-jegyzékként hivatkozunk erre a listára.

     Alapvetően az A-jegyzék verseinek taxonómiáját tekintjük felada­tunk­nak, s e feladat megoldásához mintegy eszközként vagy másod­la­gos forrásként használjuk a rendelkezésre álló egyéb tartalomjegyzé­ke­ket és más természetű forrásokat. Ugyanakkor, mintegy kiegészítés­ként más versekről is szó lesz; részben olyanokról, amelyek más jegy­zé­kek ta­nú­sága szerint szerelmiek, bár az A-jegyzékben nem szere­pel­nek, rész­ben olyanokról, amelyek „köztes” verseknek tekinthetők. Jel­leg­zetesen „köz­tes” versek pl. az Emléklapokra ciklus darabjai. Szerel­mes versek­nek már csak azért sem mondhatók, mert pl. a H. I.-nek cím­zettje fölte­he­tően Huszár István, de az legalábbis a vers alapján is vi­lá­gos, hogy olyas­valaki, aki férfi. Másfelől: a ciklus darabjai azért túl­nyomórészt olyan hölgyek emlékkönyveibe íródtak, akikről kimu­tat­ható, hogy Ma­dách szerelmei voltak. Vajon „milyen minőségében” ír­ta a költő az ilyen alkalmi verseket? Ezt nehéz eldönteni. Ráadásul ami­kor élete vé­gén átdolgozta e verseit, fennállt a lehetősége annak, hogy a kezdetben nem szerelmi, utóbb azonban szerelemmé váló érzé­se­it visszavetítette.

 

 

A B1-, B2-jegyzékek és a C-jegyzék

 

Első közelítésben B-jegyzékként fogadjuk el a versgyűjtemény 2-15. fó­li­óin szereplő verseket, illetve azoknak az 1. fólión található felsorolá­sát.4 A kettő egyezik, ami nem feltétlenül azt jelenti, hogy Madách előbb írta meg a tartalomjegyzéket, s csak aztán kezdte versei lejegy­zé­sét, javítását. Az is lehet, hogy a tartalomjegyzéket később ké­szí­tette el, csu­pán fizikailag került utóbb a gyűjtemény elé. Tekintsük a B-jegy­zé­ken belül B1-jegyzéknek az 1. fólión szereplő címlistát, azok ja­vításai­val, a melléjük írt jelzésekkel együtt, s különböztessük meg et­től a 2-15. fó­li­ókon szereplő verseket, ill. azok címeit, címjavításait, a melléjük írt ne­vekkel s más jelzésekkel egyetemben. Az utóbbit a to­vábbiakban je­löl­jük B2-vel. A kettő, ha nem is jelentősen, de eltér egy­mástól.

     A B-jegyzék kisebb, mint az A (bár, mint említettem, létezik azért olyan vers, amely a B-jegyzékben szerepel, az A-ban azonban nem). Je­len­­tősége abban áll, hogy számos esetben az itt szereplő nevek adják a kul­­csot ahhoz, hogy az A-jegyzék alapján elhatárolható verscsoportok cím­­zettjei kicsodák.

     A C-jegyzék harmadlagos fontosságú, valójában többféle versét so­rol­­ta fel benne Madách, köztük 6-ot szerelmi költészetébe tartozónak ítélt. (A szerző nem a címeket számolta; egy ötrészes, csupán római szá­­mok­kal megkülönböztetett vers valójában öt vers az ő számítása sze­­rint.)5

     Ami a B2-jegyzéket illeti, számos helyen találkozunk benne névmó­do­sítással. Így pl. az eredetileg Búcsú Amáliától című versnél a szerző előbb törölte a hölgy nevét, majd a cím mellé írta: „Karolin hátrább”. A ké­sőbbiekben az ilyen és hasonló esetekben átsorolt versekről be­szé­lünk majd, s a korábbi és későbbi címzett közé egy gondolatjelet te­szünk an­nak jelzésére, hogy átsorolásról van szó. Nehéz megállapítani e mó­do­sí­tá­sok hátterét, természetét; lélektani, költői vagy szerkesztői mo­tiváci­ó­ját. Mivel ilyen esetekben az áthúzott név (egyetlen kivé­tel­től elte­kint­ve) Madách korábbi, míg az új név a későbbi szerelmét je­lö­li, így leg­alább­is fennáll a lehetősége annak, hogy a férfiúi, alkotói és szerkesztői kon­cepciók olykor ütköztek egymással. Az ilyen esetek leg­egyszerűbb ér­telmezése minden esetre az, hogy eredetileg az volt a vers címzettje, aki­nek a neve a címben legelőször állt, utóbb azonban, a vers javítása, át­dolgozása során már másik szerelmére gondolt a szer­ző, s így a „vég­ered­mény” már másvalakihez – az említett kivé­tel­től eltekintve, lélek­ta­ni­lag érthető módon, általában későbbi szerelmé­hez – szólt. Vagyis nem egy­szerűen a verseknek, hanem személyek­nek, érzéseknek az átminősí­té­séről, megváltozásáról is szó lehetett, ami­nek eredményeként változott ma­ga a vers is.


     Mindenesetre az átsorolt verseknél joggal tételezhetjük fel, hogy ha a címzettek nem is helyettesítették egymást Madách életében, azért va­la­milyen értelemben hasonlóak lehettek, vagy legalábbis Madách ha­son­ló­aknak láthatta őket.

 

 

Mária-versek

 

Madách első szerelméhez, Cserny Máriához szólnak.6 Minden jegy­zék­­ben ez a legelső verscsoport. A primer versek közül hét tartozik ide: Kis le­ány, Hódolat Máriának, A bokréta, Fehér rózsa, Első csók, El­vá­lás­kor, Emlékszel-é? További föltehetően Cserny Máriához írt ver­sek: Em­lé­kezés az első szerelemre, Harangszó és az Emléklapokra cik­lus Mária c. verse. Az Emlékezés az első szerelemre címűt éppen ab­ból a megfon­to­lásból sorolhatjuk a Mária-versek közé, hogy a ren­del­kezésre álló ada­tok szerint Cserny Mária lehetett a költő első sze­rel­me, de legalábbis idő­ben feltétlenül megelőzte Lónyay Etelkát. A Ha­rangszót Balogh Ká­roly nyomán sorolhatjuk feltételesen a Mária-ver­sek közé.7 Az Emlékla­pok­ra ciklusnál pedig a keresztnév egyezése mel­lett az első helyen való elő­fordulást tarthatjuk döntőnek. Végül az Egy látogatás c. versről is fel­tételezhetjük, hogy Cserny Máriának szól; a költőnek az a gyer­mek­ko­ri-ifjúkori szerelme, akit élete alko­nyán a vers tanúsága szerint fel­ke­re­sett, legalábbis az ismert szerelmei kö­zül gyakorlatilag csak ő lehet.

     Cserny Mária kilétét mind a mai napig nem sikerült megnyugtatóan tisz­­tázni. Pillanatnyilag az látszik a legvalószínűbbnek, hogy Keszegen szü­­letett 1822. jan. 25-én, ott ment férjhez Drábik Pálhoz 1842. jan. 10-én, és ott is halt meg 1877. jún. 6-án.8 Az legalábbis bizonyos, hogy Al­só­sztregován már száz évvel ezelőtt sem fordult elő ilyen nevű csa­lád, jól­lehet Cserny Mária minden jel szerint a Madách-kastélyban szol­gált. A Felvidéken azonban számos helyen éltek a Cserny csa­lád­nak tagjai, köz­tük nem kis számban Mária keresztnevűek is. Madách gyer­mek- és if­jú­korában a Keszegen élő Huszár Józsefné Madách Má­ri­ával, Madách Im­re nővérével, igen szoros volt a család kapcsolata, s ez (a családi le­ve­lezés tanúsága szerint) többek között cselédek, szolgá­lók „be­szer­zé­sé­ben” is megnyilvánult. A család tágabb életterén be­lül Keszeg volt tehát a legközelebbi hely, ahol Cserny Mária nevű sze­mély született, háza­so­dott, gyermekeket szült és meghalt.

 

 

Etelka-versek

 

Az A-jegyzékben a második csoport versei tartoznak ide, egy kivé­tel­lel. Az Önvád ugyanis átsorolt vers; a B-jegyzékekben még az Amália-ver­­sek között szerepelt, az A-jegyzékben viszont, igaz, betoldásként, az Etel­­ka-versek sorában áll. Egyértelműen Etelka-versek tehát a Kertben Etel­­kéhez, a Nyilvános titok, a Búcsú érzetek, A hűtelen és az Utóhang.

     Szekunder szerelmi költeménynek tekinthetjük az Emléklapokra cik­­lus Etelka c. versét, s Madách korai költészetének néhány darabját, így min­denek előtt a Lant-virágok bizonyos verseit. Az utóbbiak be­so­ro­lása azon­ban nagy körültekintést kíván. Bár maga a kötet két­ség­kí­vül kap­cso­latban áll a Lónyay Etelka iránti vonzalommal, ebből még nem kö­vet­kezik, hogy minden vers, vagy legalább minden szerelmi té­má­jú vers hoz­zá szólna. Ellenpéldaként említhetjük, hogy a Vál­tozás­ban szereplő pász­torlányka még áttételesen sem hozható össze­füg­gés­be Etelkával, mi­vel a helyszín Madách (szülő)faluja.

     Az Etelka-versek címzettje Lónyay Etelka, akit 1824. március 14-én ke­reszteltek Nagylónyán9 (téves tehát Szinnyeinek s másoknak az az ada­ta, hogy Tuzséron született volna; a család csak Etelka születése után köl­tözött át oda). Bátyja, Lónyay Menyhért és Albert 1837-től Pes­ten ta­nul­tak; előbbi Madách évfolyamtársa, s legjobb ifjúkori ba­rát­ja is volt. A család hölgytagjai azonban: anya és lánya (Lónyay János­né és Etelka) csak 1839 elején követték a családfőt, s Madách is csak ek­kor ismerke­dett meg velük. Mint egy évvel később Lónyay Meny­hért­nek írt levele sej­tetni engedi A' rokon érzet c. vers volt az első, amelyet Etelkához írt; ilyen című versét azonban nem ismerjük Ma­dách­nak.

     Nem tudunk róla, hogy a pesti tanulmányok magánúton való foly­ta­tá­­sa, vagyis 1840 nyara után valaha is találkozott volna a költő ifjúkori sze­­relmével. Etelka 1844. aug. 6-án férjhez ment Szirmay Ödönhöz, aki­től több gyermeke is született ugyan, de akivel a családi hagyomány sze­rint csak igen rövid ideig élt együtt. Újpesti villájában halt meg 1896-ban, de Nagylónyán a családi sírboltba temették. Édesanyja em­lék­iratait magyarra fordította, és 1891-ben négy kötetben kiadta.10

 

 

Lujza-versek

 

Az első komoly eltérés itt található az A-jegyzék és a B-jegyzékek kö-zött. Eltérő a sorrend is: a B-jegyzékek szerint ugyanis Amália-versek kö­vetkeznek, s azokat követik a Lujza-versek, míg az A-jegyzékben ez a har­madik verscsoport. A magyarázat az, hogy Amáliába a jelek szerint több­ször is szerelmes volt a költő, így a Lujza-szerelem előtt is, de Luj­za halála után is. „Óh lány, ha költőd ismét én vagyok...” – írja A „Fagyvirágok” felolvasása után c. Amáliához szóló versben, vagyis ezek szerint már korábban, Lujza életében is szerelmi kapcsolat lehetett kö­zöttük.

     De más szempontból is nagy az eltérés a két jegyzék között. A gyűj­te­ményben, s annak tartalomjegyzékében ugyanis a Könnyelműség va­rá­zsa c. vers még nem szerepel. Nem is szerepelhet, mivel utólag ke­let­ke­zett a Lujzához c. vers terjengős, korai változatának két verssé tör­ténő szét­bontásával. Így a Lujzához k1 variánsából (amely a gyűjte­mény 4. fó­lió­jának rektóján és verzóján szerepel) e partíció révén a Luj­zához k2 va­riánsa és a Könnyelműség varázsa született (80. fólió rek­tó, verzó), amely már a gyűjtemény után, kisebb méretű külön la­pon áll. Az A-jegy­zék viszonylag kései jellegét az is bizonyítja, hogy ab­ban az utóbbi vers­cím is megtalálható.

     Primer Lujza-versek a Lujzához, Könnyelműség varázsa, Beteg ked­ve­­semhez, Csak el, csak el, Egy est emléke, Fagy-virágok I-VIII. A sze­kun­­der versek közül csak egyet említhetünk: az Emléklapokra ciklus Luj­­za c. versét.

     Bármennyire is egyértelmű azonban, hogy mely versek szólnak Luj­­zá­hoz, mégis, a B-jegyzékek az említetteken túl is jelentős eltérést mu­­tat­nak éppen a a Lujza-versek esetében. A Fagy-virágok ciklus ugyan­is a gyűjteményben egészen másutt, a II. kötet V. részében, az El­mél­ke­dé­sek ciklusban szerepelt volna. Az eset jól példázza, hogy nem is olyan könnyű megmondani, hol a határ a szerelmi költemények s másfajta ver­sek között. A halotthoz fűződő viszony értelemszerűen kí­vül esik a sze­relmi kapcsolaton, jóllehet nem független az egykori sze­relemtől, az élő személyhez fűződő viszonytól. Tulajdonképpen már az Egy est em­lé­ke vagy az Emlékezés az első szerelemre sem szi­go­rúan szerelmi köl­te­mények, amennyiben nem a szeretett személyhez fű­ződő viszony, ha­nem e viszonyra való kései visszaemlékezés, ref­lexió a tárgyuk.

     Lujzáról 1932 decembere, Harsányi Zsolt Ember küzdj!... c. életraj­zi re­gényének megjelenése óta általában azt feltételezik, hogy a ke­szi­hó­ci és dacsólámi Dacsó család tagja volt, s Keszihócon (Dacsókeszi, Ko­si­hov­ce; Hont vármegye, Bozóki járás) élt. Harsányi úgy nyilatko­zott, hogy a hölgy rokonaitól kapta az információt.11 Ezzel együtt, mi­vel egyet­len genealógiai munkában sem szerepel a Dacsó Lujza név, s azt a vo­nat­kozó anyakönyvben sem sikerült megtalálni (jóllehet az al­só­pri­bo­lyi evangélikus anyakönyvek a Dacsó család utolsó tagjainak ada­tait tar­tal­mazzák), így a Lujza személyével kapcsolatos kutatást nem tekint­het­jük lezártnak. Harsányi közlése nyomán Balogh Károly 1843 tavaszára tet­te Lujza halálát.

 

 

Amália-versek

 

Az A-jegyzékben érdekes módon csupa kései vers szerepel ebben a cso­port­ban, vagyis azok, amelyek Lujza halála után születtek; a korábbi Amá­lia-verseket ugyanis Madách átsorolta a Karolina-versek kö­zé, s mint­hogy Karolina jóval későbbi szerelme volt, így az A-jegy­zék­ben ké­sőbb is következnek a B-jegyzékek szerinti korai Amália-ver­sek.

     Primer Amália-versek: a Lujza leánytársához, A Fagy-virágok felol­va­sá­sa után, Egy leánykához, Hagyj el, Ha láttok is. Az A-jegyzék egy­ér­telműen tanúsítja ezt a más forrás alapján gyakorlatilag bizonyít­ha­tat­lan tényt. A Lujza leánytársához cím mellé maga Madách írta az Amália ne­vet. A verscsoportok többségében egyik vagy másik címben feltűnik egy-egy keresztnév, amely eligazít; az Amália-verseknél ilyen támpont nincs, ez lehet a magyarázata annak, hogy a költő jelezte a hölgy ke­reszt­nevét.

     A B-jegyzékekben a Fráter Erzsébethez írt versek után következnek ezek a költemények, s eltérő sorrendben: Egy leánykához, Lujza lány­tár­sá­hoz, Hagyj el, Ha láttok is. Minthogy a Fagy-virágok csak a második kö­tetben szerepel, így A Fagyvirágok felolvasása után is – egyébként lo­gi­kusan – a Fagy-virágok után következik. A szekunder versek között itt is az Emléklapokra ciklus vonatkozó versét (Amália) említhetjük.

     A versek címzettje, Gyürky Amália losonczi Gyürky Pál és Kapy Amá­­lia lánya; 1823-ben született, s Kisterenyén élt. Bár a családi ha­gyo­­mány szerint egy gyenge pillanatában Madách helyett inkább Ott­lik Ákost választotta, ennek ellentmondani látszik, hogy jóval később (Ma­­dách házasságkötése után több mint egy évvel), 1846. nov. 9-én ment férj­hez Ottlik Ákoshoz.12 Egy gyermeke született, később azon­ban a há­zas­pár kapcsolata megromlott (mint azt egy átsorolt, erede­ti­leg neki szó­ló vers, a Viszontlátás is tanúsítja). Másodszor Tessedik Im­re nógrádi föld­birtokoshoz ment férjhez, s 1907. ápr. 3-án halt meg Zagy­­va­pál­fal­ván.

 

 

Ida-versek

 

Ez az ötödik verscsoport, s amennyire az életrajzi adatok alapján meg tud­juk ítélni, valóban az ötödik, s a Fráter Erzsébettel való viszonyt köz­vet­lenül megelőző utolsó nagy szerelme lehetett a költőnek a cím­zett.

     Az A-jegyzékben az Isten veled cím át van húzva, jóllehet a B-jegy­zé­­kekben ez a vers is Idának szólt, sőt, fölötte egy azonosíthatatlan át­hú­zott cím is szerepel. Az előbbi tipikus esete a kései átsorolásnak, mi­vel ugyan­csak az A-jegyzékben a Borka-versek között áthúzatlanul áll a vers­cím. Van a verscsoportban egy olyan cím is, amely nincs ugyan át­húz­va, sőt, minden jegyzékben az Ida-versek között található, még­sem le­het egyértelműen közéjük sorolni: az Ige a' múltból. Ilyen című ver­se ugyan­is – egy levelének tanúsága szerint – már akkor létezett a köl­­­tő­nek, amikor még bizonyosan nem ismerte Idát.

     Primer Ida-versek tehát a következők: Idához I. Templomban, II. Tár­­saságban, Szerelmem, A csapodár átka, Két kérő. Az utóbbi eset­ben fel­tételezhetjük, hogy az A-jegyzék Kérők című verse azonos a B-jegy­­zé­kek­ben egészen másutt, az I. kötet 2. ciklusában, a Románc és bal­lada al­cím alatt található verssel. Rögtön hozzá is tehetjük: valóban nem sze­rel­mes versről van szó, hanem balladáról, mégha bizonyos cél­za­tosság fel is tételezhető a költő részéről. (E célzatosságra azonban ép­pen a szo­kat­lan utólagos besorolásból következtethetünk.) Szekun­der vers az Em­lék­lapokra Ida c. verse.

     A versek címzettje szemerei Matkovich Ida, aki 1827. ápr. 13-án szü­­letett.13 Szüleit korán elveszítette,14 s így nagyapja, Matkovich Ist­ván septemvir nevelte őt. Vele együtt lehetett 1843 őszén Pozsonyban, aho­­vá Madách Imre és Szontagh Pál is ellátogatott. Meglehet, az or­szág­­gyűlés alkalmával ismerkedett meg leendő férjével, beőlsei Buday Sán­­dor képviselővel is (Bereg megye). Az biztos, hogy Madách versei – a kapcsolat rövidségét is figyelembe véve – féltékenységről tanús­kod­­nak, s a Két kérő c. vers áttételesen úgy értelmezhető, hogy Ida a na­­gyobb közéleti aktivitást mutató (s mellesleg Madáchnál kb. 4 évvel idő­­sebb) udvarlót, Buday Sándort választotta. Meglehet, Madách kitért min­­den versenyhelyzet elől szerelmi életében (példa erre Gyürky Amá­­lia és Ottlik Ákos esete), s ez a magyarázata annak, hogy igen rö­vid ide­ig tartott Ida iránti szerelme. Pedig az eset két tanúja is úgy ítél­te meg, hogy Ida valójában Madách Imrét szerette.15 Matkovich Ida 1856-ban halt meg.

 

 

Fráter Erzsébet-versek

 

Az A- és B-jegyzékben egyaránt előforduló primer versek: Vadrózsák I-VII., Boldogság és szenvedély, Borúra derű, Lélekerő. Ezt azonban ki kell egészítenünk a szekunder versek nem elhanyagolható sorával a B-jegy­­zékek, sőt, a C-jegyzék alapján is. A B-jegyzékekben az említett ver­­sek, tehát a szerelmiek között szerepel még az Otthon c. vers, amelyet az A-jegyzékben sehol sem találunk. Igaz, a versben inkább a csa­lád­ról van szó, s így csak közvetve a szerző feleségéről, iránta érzett von­­zal­má­ról. (Más a helyzet a Legszebb költészettel, amely, mint látni fog­juk, át­sorolt vers.) További szekunder verseket találunk a B-jegy­zékek más cik­lusaiban. Így a Fogságomból I-III. címűt, amely két­ré­szes versként ugyan, de a C-jegyzékben is megtalálható, és ott éppen el­lenkezőleg: a „Sze­relmi dalok sorába jőnek” cím alatt következik. Egé­szen bizo­nyo­san Fráter Erzsébet volt a címzettje az eredetileg nyil­ván levélként el­kül­dött, s ennek megfelelően a Levelek cikluscím alá fel­vett Távolból <Er­zsi>hez c. versnek. Az áthúzott nevet ugyan ma már inkább csak sejt­hetjük, a versben szereplő utalások azonban egy­ér­telműsítik a cím­zet­tet. Ugyanebben a ciklusban szerepel a Hozzá mint nőhöz, amely szin­tén félreérthetetlenül Fráter Erzsébetnek szól. A C-jegyzékben még egy Fráter Erzsébetnek írt vers címét találjuk meg, köz­vetlenül a Fog­sá­gom­ból után: Haza felé. Ilyen címen nem maradt fenn Madách-vers. Az uta­lás helyét és az ismert Madách-versek tar­talmát mérlegre téve egy ké­zenfekvő megoldást azért kapunk. Eszerint a Haza felé c. vers lénye­gi­leg azonos lehetett a Fogságomból III.-mal. Va­lóban: a vers harmadik ré­sze már nem a fogságról szól (s ilyen­for­mán nem is lehetett része az ere­detileg verses levélként, nyilván va­ló­ban a fogságból küldött köl­te­mé­nynek), hanem a szabadulásról, az azt kö­vető aggodalomról. Ez ma­gya­rázza azt is, hogy miért csak kétrészes vers­ként szerepel a C-jegy­zék­ben a Fogságomból. Ez pedig mellesleg azt jelenti, hogy a C-jegyzék a B-jegyzékeknél is korábbi, tehát a költő még mielőtt a versek lejegy­zé­sé­be fogott volna, elkészítette azoknak egy lehetséges számbavételét. Vé­gezetül ugyancsak szekunder vers a Le­velek ciklusban található Egy ve­télytárshoz; címzettje ugyan érte­lem­szerűen maga a vetélytárs, a fele­ség csábítója (akinek kilétét korai len­ne még találgatni), de a másik sze­mély, akiről szó van a versben, mégis­csak maga a feleség.

     Fráter Erzsébet 1827. júl. 20-án született Csécsén. Leendő férjével a 40-es évek elején ismerkedhetett meg, föltehetően nagybátyja, Fráter Pál alispán házában. Kapcsolatuk 1844. február végétől vált egyre szo­ro­­sabbá; 1845 februárjában a család ősi lakhelyén (a korábban elzálo­go­­sí­tott, de 1841-ben kiváltott birtokon), Cséhtelken volt az eljegyzés, majd a menyasszony 18. születésnapján Csécsén az esküvő. Ettől kezd­­­ve férjével Csesztvén éltek. Négy gyermekük született: Imre (1846. aug. 31. – 1846. aug. 31.), Aladár (1848. jan. 1. – 1908. júl. 23.), Jolán (1851. jún. 7. – 1923 után) és Borbála (1853. ápr. 2. – Bp. 1914. nov. 7-8.). Madách Imre szabadulása után, 1853. szept. 26. előtt a család (az évek­kel korábban a Madách család tagjai között meg­kö­tött osztály­egyz­ség értelmében) Alsósztregovára költözött, ahol a há­zas­pár kapcsolata vég­legesen megromlott. 1854. júl. 25-én Ecséden alá­írták a válási egyez­séget, s ettől kezdve Fráter Erzsébet előbb édes­ap­ja házában, Cséh­telken, majd Nagyváradon és Tótiban élt. Nagy­vá­ra­don, a köz­kórházban halt meg 1875. nov. 17-én.

 

 

Amália–Karolina-versek

 

Az A-jegyzék logikáját követve átsorolt versekkel kell folytatnunk a fel­­so­rolást. Az abban található hetedik verscsoport ugyanis csupa olyan ver­set tartalmaz, amelyek a B-jegyzékek szerint eredetileg Gyür­ky Amá­li­ának szóltak. Autentikus Karolina-verset tehát nem is is­me­rünk, még a sze­kunder versek között sem. Amália–Karolina-versek a Ve­szélyes já­ték, a Mentség, a Vissza veszem leányka, és a Búcsú. Utób­bi (talán az egy­ér­telműsítés hasonló célzatával, mint amivel a Lujza le­ány­társához cím mellett találkozhattunk) az A-jegyzékben Bucsú Ka­ro­li­nától címen sze­repel. Érdemes tüzetesebben megnéznünk a B2-jegy­zé­ket. Nemcsak az a feltűnő, hogy ezek a versek közvetlenül az Etel­ka-versek után áll­nak, vagyis korai Amália-versekként vannak fel­tün­tet­ve, de az is, hogy mind a négy cím esetében piros ceruzával a cím mel­lé jegyezve a „Ka­ro­lin hátrább” utalást találjuk. Vagyis valóban utó­lag sorolta át a ver­se­ket a költő. Jól mutatja ezt a Búcsú, amely itt ko­rábban Búcsú Amáliától vál­tozatban szerepelt, s az említett „Karolin hát­rább” utaláson túl maga a név is át van húzva a címben. Ismertsége, idé­zettsége miatt külön ki kell térnünk a Veszélyes játékra. Voinovich nyo­mán, vélhetően lélektani meg­fontolásból, sokan úgy gondolták, hogy Fráter Erzsébet ihlette a köl­teményt (pl. Balogh Károly is). Úgy lát­szik, a költő több szerelmére il­lett a lélektani játszmának a versbeli vál­tozata, nem kizárt, hogy Fráter Er­zsébetre is. A szerző besorolásait azon­ban tiszteletben kell tartanunk, s azok alapján határozottan az Amá­lia –Karolina versek között van a Ve­szélyes játék helye.

     Karolina a válás utáni korszak egyik szerelme volt. Jelenleg az lát­szik a legvalószínűbbnek, hogy Schönbauer Karolinával azonos, aki 1832 körül született Nagyszombatban, majd Madách Imrével való meg­­is­merkedése idején Baloghy Istvánnak és első feleségének, a Cseszt­vén szü­letett Majthényi Matildnak a gyermekeinél volt neve­lő­nő. A családi ha­gyomány úgy tartja, hogy annak az 1859. júl. 9-én Kö­böl­kúton (Gbel­ce) született törvénytelen gyermeknek, aki édesanyja után a Schönbauer An­na nevet kapta, Madách Imre volt az édesapja.16 Schön­bauer Karoli­na 1863-ban férjhez ment Michna Pálhoz, aki Cseszt­vén a Majthényi csa­lád gazdatisztje volt, s ugyancsak Csesztvén szü­le­tett 1864 nyarán egy fia: Michna István. Alig egy évvel később, 1865. máj. 21-én Mo­no­ron halt meg (utolsó lakhelye a közeli Vasad­pusz­ta volt).

 

 

Egy Huszár Mária-vers és egy P.-vers

 

Az A-jegyzékben az Amália–Karolina-versek után egy-két versből álló ki­sebb csoportok következnek. Érdeks, hogy egyazon csoportban sze­repel a Szőke Ipoly és az Egy tánczvigalomban. Meglehet, itt is átsorolt ver­sekkel állunk szemben, de mert a versek keletkezési körülményei­ről és lehetséges címzettjeiről egyaránt keveset tudunk, így végképp el­­dönt­he­tetlennek látszik, melyik verset s hová sorolta át a költő. Nem te­he­tünk mást, mint hogy a B2-jegyzék alapján végezzük el a besoro­lást. Ott mind­két verscím alatt zárójelben egy-egy monogramot ta­lá­lunk. A Sző­ke Ipoly alatt ez áll: „P-hoz”, míg az Egy tánczvigalomban alatt: „H M-hoz”.

     Mivel minden jegyzékben egymást követi a két vers, így közel egy­ide­­jűnek kell gondolnunk e szerelmeket, mindazonáltal az eltérő mo­no­­gra­mok miatt, eredetileg más-más szerelmeknek szólhattak. Mivel Pa­­u­la, Paulina vagy más P betűvel kezdődő női keresztnév nem fordul elő Ma­dách ismert szerelmei között, így a Szőke Ipoly címzettjéről sem­mit sem tudunk mondani. Az Egy tánczvigalomban címzettje Hu­szár Mária le­hetett.

     A baráthi Huszár család több – egymással is közeli rokonságban álló – tagjával volt igen szoros a Madách család kapcsolata. Így a köl­tő mind­két nővére ebbe a családba ment férjhez: Madách Mária Hu­szár Jó­zsef­hez, Madách Anna pedig Huszár Sándorhoz. Előbbinek test­vé­re, utób­binak unokatestvére volt a Tereskén élő Huszár Károly, aki kez­­det­ben Madách politikai pályáját is egyengette, s akivel a költő édes­­any­já­nak, Majthényi Annának is jó volt a kapcsolata. Neki és fele­sé­gének, Tersz­tyánszky Máriának a lánya volt Huszár Mária, akit 1830. márc. 4-én kereszteltek Tereskén, és 1893. márc. 28-án halt meg Me­ránban.17 Bár hagyományosan e versek keletkezését (vélhetően az erős Petőfi-ha­tás miatt) 1844 első felére szokás tenni,18 ez azért nem mond ellent a hölggyel kapcsolatos egyetlen családi vonatkozású ref­lexi­ónak. Éppen ez­időtájt, pontosan 1844. febr. 14-én írta Madách An­na édes­anyjának: „Hu­szár Mari leg szep leány Pozsonyba, majd lesz Mi­czi kevély reá. –”.19 Nagyon is elképzelhető, hogy a költő, aki egy Szon­tagh Pálnak írt le­vél tanúsága szerint úgy tervezte, hogy 1844. márc. elején ismét Po­zsony­ba utazik,20 valóban sort kerített az utazás­ra, s ottani élményei nyo­mán született az Egy tánczvigalomban, de ta­lán a Szőke Ipoly is. (A föld­rajzi távolság az utóbbi esetben nem kizáró ok: nem feltétlenül a mu­latság, sokkal inkább P. születési vagy la­kó­he­lye lehetett az Ipoly men­tén.)

 

 

Két ismeretlen szerelem: az eladó leány és a pásztorlányka

 

Az A-jegyzék 9. és 10. verscsoportja még talányosabb; az előbbi rá­a­dá­sul csak egyetlen (kétrészes) átsorolt verset tartalmaz: Egy eladó le­ány­­hoz címmel. Eredetileg a II. kötet Jellemzések ciklusában szerepelt vol­­na a vers. Ha korai vers volt, úgy szólhatott pl. Cserny Máriának is, aki­­nek házasságkötése az Emlékezés az első szerelemre tanúsága sze­rint, míg Alsósztregováról való távozása egy Szontagh Pálnak írt levél sze­­rint ugyancsak érzékenyen érintette a költőt.21 Minden esetre a vers­nek két változata maradt fenn, ami amellett szól, hogy egy eset­leges kései él­mény is befolyásolhatta a második változat létrejöttét. Ugyan­csak a be­so­rolás bizonytalanságát jelzi, hogy az A-jegyzékben két másik helyen is szerepelt. Egyrészt A téli éj dicsérete után állt, de utó­­lagos betoldás­ként, majd a betoldást áthúzta Madách. Ugyancsak be­­tol­dásként, s át­húz­va szerepel a vers A csapodár átka után. Az a kö­rül­­mény, hogy egyet­len (javításokat csak viszonylag kis számban tar­tal­mazó) jegy­zék­ben ez a verscím három különböző helyen is elő­for­dul, két helyen utóbb át­húzva, jelzi, hogy élete végén is legalább há­rom szerelmére gon­dol­ha­tott a szerző a verssel kapcsolatban. A be­so­ro­lások alapján csupán az egyik címzett bizonyos: Matkovich Ida, mi­vel két Ida-vers közé esik a be­tol­dás. A másik áthúzott előfordulási hely, A téli éj dicsérete és a Ké­re­lem egy nőhöz közé való betoldása a vers­címnek – egy, a jelen tanul­mány későbbi részében ismertetendő meg­fontolás alapján – a Rudnay Jó­zsefhez férjhez menni készülő Ve­res Szilárdát valószínűsíti, mint cím­zet­tet. Végül a vers második vál­to­za­tának kézirata, amely egy leszárma­zá­si táblázatot is tartalmaz, az ab­ban előforduló neveket figyelembe vé­ve egy harmadik, s egyben utol­só lehetséges címzettre utal: eszerint a sztre­govai urasági hajdú fi­á­hoz, ifj. Tucsek Jánoshoz férjhez menni ké­szü­lő Tóth Mária (vagy ahogy Madáchnál szerepel a név: Tót Mara) az ela­dó leány. Hogy ez va­lóban a végső lehetőség, azt már az is mutatja, hogy a költő vonallal je­lez­te a frígy létrejöttét, jóllehet arra már csak a ha­lála után került sor. (1864. dec. 27-én Ipolyszögben.22) Az Egy eladó le­ányt tehát jelenlegi is­mereteink szerint, vagy még inkább: a jelenlegi is­mereteink alapján fel­állítható hipotéziseket figyelembe véve Ida–[Szilárda?]–[Tóth Má­ria?]-versként sorolhatjuk be.

     A 10. verscsoport két verse, A pásztorlányka és az Emlékáldozat a B-jegy­zékekben is egymást követi, ezzel együtt semmit sem tudunk a cím­­zett­ről. Lehet, hogy egészen korai versek átsorolásáról van szó, bár en­­nek ellentmondani látszik, hogy minden jegyzékben viszonylag há­tul áll­nak e versek. Az sem zárható ki, hogy eredetileg Cserny Má­ri­á­hoz íród­tak, hiszen a B-jegyzékekben Az emlékezés az első szerelemre után kö­vet­keznek. Ráadásul a motívum már a Lant-virágokban is meg­je­lent a Cse­re című versben. Jobb híján és szigorúan idézőjelben „Len­ke”-ver­sek­ről beszélhetünk, amennyiben a költő lírájában ez az egyetlen név, amely pásztorlánykával kapcsolatban előfordul (a Csere első, a Lant-vi­rá­gokban közzétett változatában). Szekunder „Lenke”-vers­nek mond­hat­juk a Szerény leányt, amely ugyan az Egy eladó leányhoz el­­ső vál­to­za­tához hasonlóan a II. kötetben a Jellemzések ciklusban ta­lál­ható, ám a C-jegy­zékben a „Szerelmi dalok sorába jőnek” megjegy­zés után ezt ta­lál­juk: Pásztor lány, Emlék áldozat, Szerény leány, rá­a­dá­sul a három cím bal oldalon össze van kapcsolva, s a kapocs mellett ez áll: „Új czikk”.

 

 

Rozália-versek

 

Az A-jegyzékben ismét csak egy verset találunk: A galambokat. A B2-jegy­zékben szereplő alcím: „R-hoz”; időnkét tévesen „A-hoz” vál­to­zat­ban tették közzé. A címzett személyére egy szekunder vers enged kö­vet­kez­tetni, az Emléklapokra Lamott R. című verse, továbbá az a kö­rül­mény, hogy a Madách-irodalomban egyhelyütt előfordul de la Mot­te Ro­zália neve Madách szerelmei között.23 A hölgy 1835-ben szüle­tett és bá­ró Skrebensky Ottóhoz ment feleségül; ennél többet Nagy Iván sem kö­zölt róla.24 A családi kapcsolatok, továbbá a család egy má­sik hölgy tag­jához írott Madách-vers nyomán (D. l. M. Grnő sír­já­ra) sejthető, mi le­hetett az ismeretség alapja. A költő sógornőjének, Ma­dách Károlyné Cser­nyus Emmának az édesanyja, de la Motte Iza­bel­la révén kerülhetett kö­zelebbi kapcsolatba a családdal, s így többek kö­zött de la Motte Ro­zá­liával, aki Csernyus Emma unokatestvére volt.

 

 

Zsuzsi-versek

 

Az A-jegyzék tizenkettedik verscsoportja három verset tartalmaz: Zsu­zsi­­hoz (Linához), Epedő szerelem és A téli éj dicsérete címekkel. Ér­de­kes, hogy a B2-jegyzékben eredetileg a Linához címet találjuk, amelyet utóbb pi­ros ceruzával áthúzott a szerző, s mellé írta a Zsuzsihoz címet; a két má­sik versnél Zsuzsi neve szerepel a B2-jegyzékben.

     Madách azon kevés szerelmeinek egyike, akinél (A téli éj dicsérete alap­­ján) bizonyítottnak vehetjük a szexuális kapcsolatot, ennek el­le­né­re még csak feltevés sem fogalmazódott meg a személyével kapcso­lat­ban. Pa­lá­gyi Menyhért ugyan sejthette, hogy kiről lehetett szó, de nem kí­vánt ró­la nyilatkozni: „Rövid lejáratú szívkirálynéinak vajmi hosszú so­ro­za­tát szabad legyen hallgatással mellőznöm. Csak azokat említem föl, kik­hez verseket irt, mint Karolinát, továbbá a vidék hires szép­sé­gét: Zsuzsit és utolsó szerelmét: Borkát.”25

 

 

Veres Pálné-versek

 

Az A-jegyzék 13. verscsoportja Veres Pálnéhoz írott költeményeket tar­­tal­maz. Igaz, a szerző sehol semmiféle jelzést sem használt, amely sze­­rel­me kilétét sejtetni engedte volna, ám Rudnay Józsefné Veres Szi­lár­da tud­tán kívül elárulta a titkot azzal a közlésével, amely szerint A fo­goly bok­rétája (vagy ahogyan Madách hagyatékában fennmaradt a vers: A rab, virágaihoz) szüleinek a pozsonyi Vízikaszárnyában történt lá­toga­tá­sa nyomán született.26 Minthogy a cím utólagos betoldásként ugyan, de az A-jegyzék 13. csoportjában található, így nem lehet kétsé­ges a cím­zett személye.27

     A Veres Pálnéhoz írt primer szerelmes versek a következők: Kére­lem egy nőhöz, Ne légy közömbös, Rád emlékezem, Válaszúl, Ömlen­gés, Má­jus 24-én, Merengés, Hozzá, Még egy szó hozzá, A rab, virá­ga­i­hoz, Ön­meg­tagadás, Atlas. Szekunder vers az Emléklapokra ciklus Egy nevelő c. verse.

     A címzett, Beniczky Hermin 1815. dec. 13-a körül született a Nóg­rád megyei Lázi-pusztán (ő maga úgy tudta, hogy Luca napján és pén­te­­ken született; az ellentmondás teszi bizonytalanná születése napját [1815. dec. 13. szerda volt]). Szülei halála után nagyapja, Sturmann Már­­ton tógyörki kastélyában nevelkedett. Bár udvarlói a kor jeles tu­dó­­sai, művészei voltak (Toldy Ferenc, Szontagh Gusztáv, Fáy Gusz­táv), 1839-ben mégis Veres Pálhoz ment feleségül, akitől 1841 őszén egy lá­nya, Szilárda született. Madách az ötvenes évek közepétől ha­lá­lá­ig igen gyak­ran megfordult Vanyarcon, a család kastélyában, csak nem minden eset­ben mások (pl. barátja, Szontagh Pál vagy fia és uno­ka­öccse) tár­sa­sá­gában. Madách Imrének az Atlas c. vers tanúsága sze­rint viszonzott, mind­azonáltal beteljesületlen szerelme a közelmúltig fel­táratlan területe volt a Madách-kutatásnak, jóllehet – minden szexu­á­lis motívumtól füg­get­lenül – maga Veres Szilárda felvetette annak a le­hetőségét, hogy Az em­ber tragédiája női eszményéhez édesanyja szol­gálhatott mintául.

     Madách Imre legvitathatóbb írása, A nőről, különösen esztétikai szem­­pontból c. akadémiai székfoglaló döntően meghatározta további éle­­tét. Szerelme, vitapartnere rövidesen meghalt, s attól kezdve Be­nicz­­ky Hermin további életét a honi nőnevelés érdekében kifejtett te­vé­­keny­ség határozta meg egészen 1895-ben bekövetkezett haláláig.

     Szontagh Pál szerint 1858 elején Veres Szilárda iránt is élénk ér­dek­­lő­dést mutatott Madách,28 így nem zárható ki annak a lehetősége, hogy az első Veres Pálné-vers elé betoldott, de át is húzott Egy eladó le­ány­hoz Szilárdához (is) szólt. Látszólag logikusabb lett volna a Ve­res Pál­né-versek után betoldani, ám az időrend itt is csalóka. Az igazán nagy sze­relem, a Veres Pálné iránti vonzalom közben a Szilárda-sze­re­lem leg­feljebb epizód lehetett. (Elvileg annak a lehetősége sem zár­ha­tó ki, hogy nem is volt szerelmes Szilárdába, csupán végletesen, még leg­jobb ba­rátját is félrevezetve próbálta palástolni Veres Pálné iránti von­­zal­mát.) A Május 24-én c. vers ugyanis 1863-ban keletkezett. (Már Ba­logh Ká­roly 1863-ra tette több más verssel együtt a Május 24-én ke­let­ke­zé­sét, de megerősíti ezt az a körülmény is, hogy Madách életének min­den más május 24-éjével szemben 1863-ban éppen pünkösd va­sár­nap­ja volt, ami alkalmat adhatott a versben leírt, nagyobb társaságban tör­ténő ki­rán­dulásra.) Ám 1863-ban Szilárda már évek óta Rudnay Jó­zsef felesége volt, s Váchartyánban élt férjével és fiával.

     Balogh Károly nem egészen érthető okokból a szerelmi versek több, me­rőben különböző csoportjának gondolta a valójában mindkét jegy­zék­ben egymás után álló verseket. Így az Önmegtagadást Fráter Er­zsé­bet­hez írt versnek gondolata, az Ábránddal együtt.29 Ez utóbbi vers­­cí­met rádaásul nem is ismerjük, bár Radó feltételezése szerint a Ha­lász Gá­bornál Ömlengés címen közölt versről van szó.30 Ezzel szem­ben a Má­jusban (Május 24-én), Hozzá, Még egy szó hozzá és Atlas címűekről azt feltételezte, hogy 1863-ban íródtak „egy meg nem ne­vezett férjes asszonyhoz.”31 Nos, mindezek a versek egyértelműen Ve­res Pálnéhoz íród­tak; besorolásukban semmi jele annak, hogy a köl­tő bizony­ta­lan­ko­dott volna, s átsorolásukra sem utal semmi.

 

 

Borka-versek

 

A költő utolsó szerelmeként szokás számontartani Borbálát (Borkát), s ezt megerősíti az A-jegyzék is: a szerelmes versek 14. s egyben utolsó cso­portját alkotják a Borbálához írt költemények. Érdekes, hogy a B-jegy­zékekben még merőben más a sorrend: ott a Borkához írt verseket a Zsu­zsihoz írtak követik, majd a Veres Pálné-versek zárják a sort. Utób­bi­ak közül az utolsó, az Atlas a B2-jegyzékben egyenesen kései be­toldás! Mint­ha a mondandó – hogy ti. Veres Pálné viszontszereti őt – oly súlyos lett volna, hogy gondolkodóba ejtette a költőt, közzé te­he­ti-e egyál­ta­lán? (A 15. fólió keletkezése idején még nem sejthette, hogy rövidesen meg fog halni; könyvének kiadására számított, s így töb­bek között arra, hogy Veres Pálné a különösen fogékony és fi­gyelmes olvasók szűk tá­bo­rá­ba fog tartozni. Rá való tekintettel marad­ha­tott ki – tudatosan vagy tu­dat­talanul – az eredeti gyűjteményből az At­las.)

     Ha az átsorolt versektől eltekintünk, s az A-jegyzék e vers­cso­port­já­nál a címek mellett álló számokat is figyelembe vesszük, akkor a kö­vet­­ke­ző verseket sorolhatjuk a Borka-versek közé: Borbálához I-III., 3 fel­­jaj­dulás, Lemondás, Felejtsünk, Szeret hát, Boldog óra, Szív és ész. Ér­­de­kes, s az alkotói folyamatra enged következtetni, hogy az említett hét vers közül csupán az utolsó öt szerepel a B2-jegyzékben. Ugyan­ak­kor a B1-jegyzékben, igaz, utólagos betoldásként s korábbi címen, de a má­­so­dik verscím szerepel (3 fájdalom kiáltás), sőt, fölötte egy áthúzott s ezért olvashatatlan három részes vers címe állhatott, nyilván a Bor­bá­­lá­hoz, amely utóbb kaphatta a Borkához címet. (A két említett vers szö­­ve­ge csupán a gyűjtemény utáni különálló lapokon található meg.) Mind­ez azt mutatja, hogy valóban kései, 1864-ben még tartó szere­lem

ről le­he­tett szó, s hogy e két vers csupán a kötetbe rendezés során, eset­leg azt kö­vetően keletkezett.

     A címzett legvalószínűbben Makovnyik Jánosné Gyuros Borbála, aki 1838–40 körül született Felsősztregován. Vida Imre nyomán fel­me­rült ugyan az a lehetőség, hogy netán a Tóth Máriával kapcsolatban ko­ráb­ban már említett leszármazási táblázatban szereplő Bagyinszky Bor­bála lett volna a Borka-versek címzettje, de ez mindenképpen csu­pán másod­la­gos lehetőség, amit azon a megfigyelésen túl, hogy Borka-ver­sek szom­szédságában szerepel a táblázat, nem támaszt alá semmi.

     Gyuros Borbála 1857. nov. 23-án ment férjhez Makovnyik János­hoz, s 1866. dec. 13-án halt meg Alsósztregován.32 Amennyire megál­la­­pít­ha­tó: egyszerű parasztasszony lehetett, bár nem zárható ki annak a le­he­tő­sé­ge, hogy Harsányi Zsolt autentikusnak látszó (Alsósztregová­ról eredő) ér­tesülései ellenére életrajzi regényében túlzott. (Harsányi – nem tudni, hogy sztregovai emlékezések nyomán, vagy csak a hatás fo­kozása ked­vé­ért – analfabéta, mozgássérült asszonyként szerepeltette a regényében Bor­kát.)

     Bagyinszky Borbála Tucsek János urasági hajdúnak – vagy aho­gyan a Madách-életrajzokban utalnak rá: Jancsi huszárnak – a felesége volt. 1840. aug. 2-án kötöttek házasságot Szügyben az akkor már öz­vegy Tu­csek Jánossal; a menyasszony 1818. nov. 2-án született Ri­bán.33 A jelen ta­nulmány szerzője korábban abból a megfontolásból tar­totta va­lószí­nűt­lennek Borka és Bagyinszky Borbála azonosságát, hogy Madách Im­ré­nek az a szerelme, akivel egyes feltételezések sze­rint élete végén a vi­lág­tól való félrevonulást tervezte, inkább nála jóval fi­­a­talabb, mintsem évek­kel idősebb hölgy lehetett. Ezt az érvet két­ség­kí­­vül kikezdte az az újabb felismerés, amely szerint – jóllehet sze­rel­me­­inek túlnyomó több­sé­gére változatlanul áll, hogy fiatalabb volt nála – egyik legnagyobb sze­relme a nála több mint hét évvel idősebb Veres Pál­­né volt. Mind­azon­által Bagyinszky Borbálát változatlanul kevésbé va­­ló­­színű címzett­nek kell tartanunk, mint Gyuros Borbálát. Túl azon, hogy a leszármazást is tartalmazó 99. fólión nem Borka-vers áll, ha­nem az Egy eladó leány­hoz második változata, s így logikusabb magát az eladó leányt keres­nünk a táblázatban, mint más fóliókon álló versek cím­­zettjét (s a jegyzet ke­letkezésekor közülük már csak Tóth Mária volt eladó leány), fel­hoz­hat­juk ellenérvként azt is, hogy a leszármazási táb­­lázatban egészen pon­to­san „Bagyinszki Bora” áll; tehát nem Borka és nem is Borbála, jól­le­het a verseknél az utóbbi alakváltozatokkal ta­lál­­kozunk.

     Nem kizárt, hogy az Alsó- és Felsősztregovai evangélikus anya­köny­­­vek, esetleg más források későbbi beható vizsgálata nyomán meg­nyug­­­ta­tóan tisztázható majd a Borka-kérdés. A Szeret hát című ugyan­is a hölgy visszatéréséről tudósít, s arról, hogy „mély sír tátong köztem s kö­zöt­te.” Mivel mindkét hipotézisben férjes asszonyról van szó, le­het­sé­ges, hogy férjének halála után tért vissza Borka Madách Imréhez.

 

 

További átsorolt versek

 

Madách primer szerelmi költészetének valamennyi verséről számot ad­tunk, kivéve néhány átsorolt verset. A fentiekben a Karolina-versek sze­re­peltek ebben a kategóriában, mivel azok mindegyike átsorolt vers, amely eredetileg Amálinak szólt, továbbá az Egy eladó leányhoz cí­műt so­roltuk ide hasonló okból: magában áll ugyan egy csoportban, de több­szö­rös átsorolása látványosan megmutatkozik az A-jegyzékben. Van­nak azon­ban olyan további átsorolt versek is, amelyek a korábban már emlí­tett szerelmekhez szólnak, de különböző jegyzékekben eltér a he­lyük.

     Ha az eddig nem említett verseknél ismét az A-jegyzék alapján ha­la­dunk, úgy az Önvád az első átsorolt vers. Rendhagyó is a maga ne­mé­ben, amennyiben a B-jegyzékekben az Amália-versek között sze­re­pel, míg az A-ban az Etelka-versek között. Az Önvád tehát Amá­lia–Etelka vers, vagyis kivételesen utóbb nem egy későbbi, hanem egy ko­rábbi sze­rel­méhez sorolta be a költő a versét.

     A következő átsorolt vers az Ige a' múltból, mégpedig Mária–Ida vers. Valóban: ha 1839-ben megszületett már a vers, mint ahogy arról Ló­­nyay Menyhértnek beszámolt a szerző,34 úgy korai címzettje Cser­ny Má­ria lehetett. Ugyanakkor A-jegyzékben, de a B-jegyzékekben is az Ida-versek között találjuk.

     A legtöbb átsorolt verset azonban az A-jegyzék Borka-versei között ta­­láljuk. Így az Isten veled Ida–Borka vers, mivel a B-jegyzékekben az előb­­bi, az A-jegyzékben az utóbbi csoportban áll.

     A Viszontlátás Amália–Borka vers. A B2-jegyzék szerint ugyanis ez a ké­sei vers bizonyosan Gyürky Amáliának szólt: eredetileg a Viszont­lá­­tás Amáliával címet viselte, majd a nevet piros ceruzával áthúzta Ma­­dách, s mellé írta: „hátrább”. A vers jóval Amália házasságkötése után, min­den jel szerint sok évvel később született.

     Végül a Legszebb költészet Fráter Erzsébet–Borka vers. Ebben az eset­­ben azonban nem zárható ki annak a lehetősége, hogy a szerkesztői kon­­cepciónak „esett áldozatul” a besorolás, vagyis részben, vagy eset­leg ki­zá­rólag azért áll a Borka-versek végén, mert a szerző (szer­kesz­tő) sze­rel­mi költészete záródarabjának szánta. A vers az átsorolt ver­sek­kel együtt összesen tíz Borka-vers között a 10-es sorszámot kapta, de fizikai he­lyét tekintve is az A-jegyzék utolsó tétele.

 

 

További kutatások

 

Amint láttuk, Madách Imre primer szerelmi költésztének taxonómiája meg­­adható, legfeljebb néhány átsorolt versnél lehet vitatni, hogy va­ló­já­­ban kik is voltak a címzettek. Az A-jegyzék 69 verse (a többrészes cik­­lu­so­kat is egy-egy versnek számolva, az Idához kivételével, amely­nek két ré­sze nemcsak sorszámot, de alcímet is kapott) a sorrendtől el­te­kintve meg­felel a Halász Gábor kiadásában szereplő 68 versnek; csu­pán az A-jegy­zékben Kérők címen említett, valójában Két kérő c. vers sze­repel ná­la másutt: a B-jegyzékeknek megfelelő helyen, vagyis a Ro­mánc és bal­lada ciklusban.

     Megválaszolatlan kérdés azért maradt, hiszen pl. a címzettekről igen ke­veset tudunk. Így kérdéses, létezett-e egyáltalán Dacsó Lujza ne­vű sze­mély, a Zsuzsi-versek vagy a „Lenke”-versek címzettjéről pe­dig fel­te­véseink sincsenek.

     Ugyancsak jórészt feláratlan terület a szekunder szerelmes verseké. Így az Emléklapokra ciklus vagy a Vegyesek néhány darabja kétségkí­vül a szekunder szerelmi költészetbe sorolható, a lehetséges címzettekről azon­ban gyakorlatilag semmit sem tudunk. Még olyan egyértelmű­nek lát­szó esetben is, amilyen az előbbi ciklus Cserny Ida című verse, ké­­te­lye­ink támadhatnak. Lehetséges, hogy Cserny Mária rokonáról van szó? Ne­tán véletlenül lemaradt két betű a név végéről, s valójában só­gor­nője nő­vérének, Csernyus Idának az emlékkönyvébe került a vers, akit egé­szen bizonyosan ismert a költő? Mert hiszen az Emma bi­zo­nyo­san a só­gor­nőt, Csernyus Emmát jelöli, akinek egyetlen testvérét Idá­nak hívták. Az ilyen és hasonló talányokat a későbbi kutatásoknak kell tisztázniuk.


Jegyzetek

 

 

1.                     KERÉNYI Ferenc: Madách Imre lírájának kronológiájáról. It. 1991. 2. sz. 377–385. l.  Vissza a szöveghez

2.                     HALÁSZ Gábor (szerk.): Madách Imre összes művei. Bp. 1942. II. k. 937. l.

3.                     MADÁCH Imre:Költemények. OSzK Kézirattára. Fol. Hung. 1397., ANDOR Csaba – LEBLANCNÉ Kelemen Mária, Madách Imre kéz­iratai és le­velezése (katalógus). Bp., 1992. 200–204. l.

4.                     ANDOR Csaba – LEBLANCNÉ Kelemen Mária, i. m. 192–194. l.

5.                     ANDOR Csaba – LEBLANCNÉ Kelemen Mária, i. m. 202–203. l.

6.                     ANDOR Csaba: Ki volt Madách első szerelme? ItK 1991. 2. 188–196. l.

7.                     BALOGH Károly: Madách az ember és a költő. Bp., 1934. 29.

8.                     Magyar Országos Levéltár. Mikrofilmtár A 5346–5348.

9.                     Magyar Országos Levéltár. Mikrofilmtár A 2513. [Nagylónya (re­­formátus) anyakönyvei ].

10.                   LÓNYAY Etelka (szerk.): Töredékek. Nagyméltóságú nagylónyai és vá­sárosnaményi Lónyay Jánosné Lónyay Florentina úrnő em­lék­ira­ta­i­ból I–IV. Bp., 1891.  Vissza a szöveghez

11.                   HARSÁNYI Zsolt: Hogyan írtam a Madách-regényt? Új Idők 1932. II. félév 638–640. l.

12.                   Magyar Országos Levéltár. Mikrofilmtár A 1301.

13.                   SCHÖNHERR Gyula: Magyar nemzetségi zsebkönyv. Nemes csa­lá­dok I. Bp., 1905. 134. l. (A könyvben tévesen Markovics családnév szerepel.)

14.                   Édesanyja, Matkovich Sándorné Matkovich Lídia 1832-es gyász­je­­­len­­té­sének tanúsága szerint már özvegy volt. OSzK Kisnyom­tat­vány­tá­­­ra. XIX. századi gyászjelentések.

15.                   Lisznyai Kálmán – Gyulai Pálhoz, 1843. nov. 1. In. SOMOGYI Sán­­dor (szerk.): Gyulai Pál levelezése 1843-tól 1867-ig. Bp., 1961. 10. l., Madách Anna – id. Madách Imrénéhez, 1844. febr. 14., OSzK Kéz­irat­tára. Levelestár.

16.                   ANDOR Csaba: Ki volt Madách utolsó gyermeke? Palócföld 1992. 5. sz. 433–440. l.

17.                   Magyar Országos Levéltár. Mikrofilmtár A 5363., Nemesi Év­köny­vek 1935. 66. l.

18.                   BALOGH Károly, i. m. 47.

19.                   Madách Anna – id. Madách Imrénéhez, 1844. febr. 14., OSzK Kéz­irattára. Levelestár.

20.                   STAUD Géza (szerk.): Madách Imre összes levelei. I. k. Bp., 1942. 106. l.

21.                   STAUD Géza, i. m. 85. l.  Vissza a szöveghez

22.                   Magyar Országos Levéltár. Mikrofilmtár A 2717.

23.                   VIDA Imre: Madách Imre életének vázlata új életrajzi adatok alap­ján. Bp., 1925. 9. l.

24.                   NAGY Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táb­lákkal III. Pest, 1858., 273. l.

25.                   PALÁGYI Menyhért: Madách Imre élete és költészete. Bp., 1900. 224.

26.                   RUDNAY Józsefné – SZIGETHY Gyuláné: Veres Pálné Beniczky Her­min élete és működése. Bp., 1902. 37. l.

27.                   A Veres Pálné és Madách Imre viszonyát bővebben kifejtő tanul­mány megjelenés előtt.

28.                   PALÁGYI Menyhért, i. m. 281. l.

29.                   BALOGH Károly, i. m. 47.

30.                   RADÓ György: Madách Imre életrajzi krónika. Salgótarján 1987., 100. l.

31.                   BALOGH Károly, i. m. 220. l.

32.                   Nógrád Megyei Levéltár XIII. 1. A Bory-Madách család iratai. Har­sányi Zsolt levelezése 40.

33.                   Magyar Országos Levéltár. Mikrofilmtár A 2717.

34.                  GYŐRFFY Miklós: Madách kiadatlan levelei. Irodalomtörténet 1959. 93. l.  Vissza a szöveghez

 

 

Vissza