Krizsán László

 

 

Felesége, Ludmilla hívott fel április 6-án, s mielőtt még elmondhatta vol­na telefonálásának okát, már sejtettem: Krizsán Lászlót többé hi­á­ba vár­juk rendezvényeinken. Tudtuk, hogy évek óta súlyos beteg, tá­vo­­lab­bi utakra nem vállalkozhatott, ezért nem volt közöttünk mosta­ná­­ban, jóllehet Pesten még néhány hónappal ezelőtt is megkeresett, és éle­te utolsó pillanatáig dolgozott. Április 3-án egy váratlan szívroham sza­kította félbe rendkívül termékeny munkásságát.

                Első rendezvényünkről, személyes ismeretség híján, nem tudtam ér­tesíteni őt, a második előtt ő maga keresett meg telefonon, így aztán 1994. szeptember 30-án társaságunk alakuló ülésén is jelen lehetett. Em­lékszem, első ízben legalább fél órán át beszélgettünk telefonon, de nem Madáchról. Ami­kor megtudtam, hogy afrikanisztikával, kö­ze­lebb­ről pedig a ma­gyar Afrika-kutatókkal foglalkozik, kíváncsi let­tem, mi­ként vélekedik Ma­gyar Lászlóról és Teleki Sámuelről. Érdekes mó­don haj­szálra egye­zett a véleményünk: előbbiben a tudományos ku­tatót, utób­biban a hó­dí­tó hadvezért láttuk mindketten.

                Később természetesen szóba került Madách is. Krizsán László el­ső­ként tett kísérletet arra, hogy Madách politikai pályáját a levéltári do­kumentumok alapján rekonstruálja, s ezzel új irányt szabott a to­váb­bi kutatásoknak is, amelyek addig csaknem kizárólagosan Madách élet­művére és magánéletére korlátozódtak. A közéleti Madách fel­fe­de­zé­se igazi újdonság volt 1964-ben, amikor a levéltári gyűjtés ered­mé­nye megjelent, s a későbbi években-évtizedekben erre alapozva vég­zett további kutatásokat Kerényi Ferenc, Praznovszky Mihály, Leb­lanc­né Kelemen Mária.

                Érdekes, hogy az ugyanezen évben alapított Madách-díjat mégsem kap­ta meg a szerző sem akkor, sem azután. Most már elárulhatom, a ko­rábbi években két ízben is javasoltam Nógrád megyének, hogy is­mer­jék el Madách-díjjal a szerző tevékenységét, de mindkét al­ka­lom­mal mások kapták meg a díjat.

                  Krizsán László a történettudományok doktora volt, de jószerivel ez volt az egyetlen elismerése munkásságának. A Magyar Tu­do­má­nyos Aka­démiával nem volt felhőtlen a kapcsolata. Egyik utolsó be­szél­­ge­té­sün­kön is régi közös témánk, Magyar László került szóba. Em­lé­ke­ze­tes, hogy az 1859-ben megjelent Dél-afrikai utazások elé az aka­dé­mi­kus Hunfalvy János írt a szerzőt méltató, ugyanakkor he­lyen­ként ki­ok­ta­tó, elmarasztaló előszót, amelyben (jellemző akadémikusi at­titűd!) az ak­kor már világhírű Livingstone eredményeire hivatkozva kor­rigálta Ma­gyar Lászlót. Ma már tudjuk, majdnem minden vitatott kér­désben Ma­gyar Lászlónak volt igaza. Nos, Krizsán László ész­re­vet­te, hogy Hun­falvy János magát az eredeti szöveget is helyenként ön­hatalmúlag meg­változtatta. Éppen ezért javasolta az Akadémiának, hogy közel más­fél század után orvosolják a hibát, tegyék végre közzé az eredeti szö­veget. Ám az Akadémia erre nem mutatott készséget. Nem ta­ga­dom, egy pillanatra felötlött bennem a gondolat, hogy mi len­ne, ha mi je­lentetnénk meg Magyar László könyvét, de aztán be kel­lett látnom, hogy az említett intézmény minden mulasztását úgy­sem orvosolhatjuk, he­lyesebb tehát, ha megmaradunk Madáchnál.

                Ezek a kudarcok nem szegték kedvét Krizsán Lászlónak, fo­lya­ma­to­san talált magának munkát, és az elmúlt években a legtöbb esetben ki­adót is. Szívesen eljött közénk feleségével, és általában előadást is tar­tott, amíg egészségi állapota a több napos utazást megengedte. Saj­nos utolsó útjára nem tudtam elkísérni őt; április 26-án Bálint Fe­renc­né helyezte el Krizsán László sírján társaságunk koszorúját, a száz­ha­lom­battai temetőben.

 

A. Cs.

 Vissza