Bene Zoltán

 

Madách-olvasók és/vagy Tragédia-olvasók - ma

olvasásszociológiai vázlat

 

 

                                                                                                                             Richard Wilbur:

                                                                                                                             Az etruszk költőkhöz

               

                                                                                                                             Néma testvérek, álmotok beszéljen,

                                                                                                                             Anyatej-szóval, ajándék-igékben,

 

                                                                                                                             Szűz nyelven, amelyben tudat s világa

                                                                                                                             Egy lett, hogy verssorát hagyja a mára,

 

                                                                                                                             Mint hóba írná ösvényét a vándor -

                                                                                                                             Nem tudván, hogy eltűnik olvadáskor.

 

                                                                                                                             (Széky János fordítása)

 

 

Bevezetés, avagy akarunk-e etruszkká válni?

 

Ha kezünkbe veszünk több olyan könyvet, amelyek néhány évvel ez­e­lőtt jelentek meg, barátkozunk velük, megszagoljuk őket, beléjük la­po­zunk, beléjük olvasunk itt-ott, akkor előbb-utóbb esélyünk van arra, hogy szemünkbe ötlik az egyik-másik kötet előzéklapjára nyomtatott mon­dat: Megjelent az Olvasás Éve alkalmából. Innen tudhatjuk, hogy mos­tanában, alig néhány esztendeje volt az Olvasás Éve. Esetleg ol­vas­hattunk is erről valamelyik szakfolyóiratban, napilapok, hetilapok kul­turális rovataiban, hallhattunk róla a rádióban, talán még a tévében is - nyugtázhattuk magunkban, hogy ilyen is van. Örülhettünk. Vagy ép­pen szomorkodhattunk. Örülhettünk, ha arra gondoltunk, lám az olyan haszontalanságra is van energiája egyeseknek, mint az olvasás nép­szerűsítése. És szomorkodhattunk, ha arról az oldalról közelítettük meg a kérdést, hogy idáig jutottunk: már az olvasást, ezt a leg­cso­dá­la­to­sabb és legtöbb haszonnal kecsegtető haszon nélkül való dolgot is rek­lámozni kell, már erre is fel kell hívni a figyelmet, mert nem vált na­pi szükségletté, nem vált a vérévé az embereknek.

                Az egykori Mezopotámiában a madarakat szent állatoknak te­kin­tet­ték, mert lábuk nyoma az ékírás jeleit idézte. Szent Ágoston néhány ezer év elteltével (meglepő modernséggel) azt állította: "amit írásom be­szél, azt én magam hirdetem. Az írás mégis időről, idő szerint be­szél."1; később azt is hozzáteszi, az írás mégis idő nélküli, azaz örök. Ele­gendő néhány példa ennek illusztrálására: ha Jean-Francois Cham­pol­lion 1822-ben nem fejti meg az egyiptomi írásrendszereket, ma csu­pán halvány elképzeléseink lennének a Nílus-völgyi civilizációról; ha netán egy Ventris nevű zseniális logikájú angol építész nem jön rá a krétai lineáris B-írás kulcsára, akkor alig-alig ismernénk a görögök ér­kezése előtti Kréta kultúráját. Ezek a jelentős műveltséggel bíró kul­tú­rák hallgatnának, mint a sír, illetőleg pusztán kódolt üzeneteket kül­de­nének a régészek által feltárt tárgyaik rejtjeleivel, ha nem sikerült vol­na szóra bírni írásos emlékeiket - amint mind a mai na­pig hall­gat­nak az etruszk feliratok. Egy civilizáció tehát, úgy tűnik, leg­inkább és el­sősorban az írásban érhető tetten, az írásban csapódik le, az írás által raj­zolja meg önarcképét.

                Ha pedig ezen eltűnődünk, be kell látnunk, hogy ez alól mi, a mi ci­vilizációnk sem kivétel. S ha nem az, akkor ki-ki megítélheti: miért van szükség az olvasás propagálására, s egyáltalán, miért kell ilyes­mi­vel törődnünk. Néhány kézzelfogható adatot szeretnék itt elmondani ez­zel kapcsolatosan: egy 1973-as felmérés szerint hazánk olvasási tel­je­sítménye mind a sebesség, mind a szövegértés terén az európai me­zőny végén kullogott; egy 1992-es vizsgálat alapján azonban az első har­mad végén helyezkedtünk el. Mint Nagy Attila olvasásszociológus ír­ja, ennek "elsődleges oka a gazdaságilag-technikailag fejlett or­szá­gok­ban, a globalizálódó világ vezető államaiban tapasztalható vissza­e­sés, a funkcionális analfabetizmus növekvő problémája."2 Egy másik, 1986 és 1995 között elvégzett hazai felmérés pedig egyértelműen mu­tat­ja, hogy Magyarországon is erősen és rohamosan romlanak az ol­va­sás pozíciói, tehát pusztán arról van szó, hogy (talán) nem olyan vi­haros sebességgel mondunk le az olvasásról, mint példának okáért a né­me­tek, a hollandok vagy a belgák, de semmi esetre sem arról, hogy töb­bet olvasnánk, mint 1973-ban.3 Mi lehet ennek az oka? A média? A felgyorsult élettempó? A számítógép? Többkötetnyi irodalma van a kér­désnek, számtalan válaszra bukkanhatunk ezen munkák lapjain - egyér­telmű, egyszerű, egyedüli okra azonban nem, s abban meg­e­gyez­he­tünk, hogy ilyen nincs is; és ennek megfelelően a probléma meg­ol­dá­sa sem megy egyik napról a másikra. Mégis. Gondoljunk bele! Há­nyan beszélnek ma Magyarországon helyesen magyarul? Egyre ke­ve­seb­ben. Az élőbeszéd romlása pedig, könnyű belátni, hogy össze­köt­he­tő, összefügg az olvasás hanyatlásával. S a kettő együtt, el lehet kép­zelni, hova vezet(het).

                Vajon akarunk etruszkká válni?

 

 

Olvasnak-e Madáchot manapság Magyarországon?

 

Ha Kertész Imre Nobel-díja előtt megkértünk egy külföldi olvasót, mond­jon egy magyar irodalmi szerzőt, a legtöbben Madách Imre ne­vét emlegették volna. Kertész Nobel-díja ezt nyilván módosította, el­ső­sorban Németországban, bár a németekre amúgy sem volt teljesen ér­vényes a föntebbi megállapítás, Németországban ugyanis jobban is­me­rik a magyar irodalmat, mint a legtöbb nyugati államban (elég, ha a kor­társak közül csak Esterházyra, Nádasra, Darvasira, Bartisra, Hász Ró­bertre gon­do­lunk) - noha ez az ismertség sem eget rengető. A Tra­gé­dia külföldi po­zíciói azonban elég jók, nem egy felmérés szerint a ma­gyar iro­da­lom­ból Madách művét ismerik a legtöbben a határainkon tú­li, nem ma­gyar anyanyelvű olvasók. Ez, természetesen, nem azt je­len­ti, hogy best­seller lenne a Tragédia, s nem is azt, hogy rengetegen ol­vasták vol­na, pusztán annyit, hogy viszonylag nagyszámú ember hal­lotta már hí­rét, s vannak, akik ismerik is a művet, vagy színpadon lát­ták. De hogy áll a helyzet Magyarországon?

                Nagy Attila szerint "az olvasmányszerkezet, az olvasói ízlés ala­ku­lá­sában az érettségi léte cezúrát jelent."4 Évekkel ezelőtt, könyvtárosi mun­kám során én is valami hasonlót tapasztaltam, ugyanakkor azt is, hogy a cezúra évről évre kitolódik, vagyis ma már nem lehet egy­ér­tel­mű­en az érettségihez kötni ezt a bizonyos választóvonalat. Hanthy Kin­ga véleménye szerint "Harminc évvel ezelőtti vizsgálatokból ki­de­rült, hogy az érettségi a cezúra. Aki érettségizett, az könyvolvasó volt; aki ennél alacsonyabb képesítést kapott, valószínűleg gyengébb kul­tu­rá­lis fokozatot ért el. Ez a cezúra mosódott el azóta. Hiába javult a né­pes­ség iskolázottságának mértéke, hiába kerültek sokkal többen kö­zép­iskolába, az érettségit adó középiskola elvégzése nem garancia ar­ra, hogy olvasó ember kerül ki a társadalomba."5 Ezzel egy­be­csen­ge­nek az én megfigyeléseim is.

                2003-ban végeztem felmérést 10-13 éves gyermekek olvasási szo­ká­sairól, a minta 300 fő fölötti volt: 3 részben egy átlagosnak számító magyar vidéki te­lepülés (kisváros) általános iskolájának tanulóiból, 1/4 részben egy vi­déki magyar nagyváros elitiskolájának nebulóiból állt. Ered­mé­nye­im alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a gyermekek olvasási szo­kásait oroszlánrészben nem az iskola és nem is egyéb közösségek ha­tározzák meg, hanem a családi háttér kulturális foka. Olvasó, na­gyobb könyvtárral rendelkező szülők gyermekei sokkal nagyobb va­ló­szí­nűséggel válnak maguk is olvasóvá, mint azon szülők gyermekei, akik maguk nem, vagy legfeljebb újságot olvasnak, s ahol a családi könyv­tár alig néhány kötetre rúg. Ezt a képet árnyalja, persze, a te­le­ví­zió és a számítógép használatának szokásrendszere, ám korántsem oly mértékben, mint azt a legtöbben gondolják. A számítógép és a te­le­vízió ugyanis nem igazán meghatározó tényező: a jobb olvasási mu­ta­tókkal bíró gyerekek átlagosan jóval többet számítógépeznek, és nem néznek kevesebbet televíziót, mint kevesebbet vagy egyáltalán nem olvasó társaik. Még egyszer hangsúlyozom tehát, hogy ta­pasz­ta­la­taim szerint a családi háttér, a kulturális és civilizációs közeg az, ami meg­határozza, egy gyermek mennyit fog olvasni - azt viszont már ez is csak kicsiny mértékben befolyásolja, hogy mit olvas! Azt, úgy tű­nik, annál inkább, hogy mit nem. A 2003-as felmérésnek az ered­mé­nyei szerint tudniillik a 10-13 éves gyermekek olvasmányaiban hi­he­tet­lenül alacsony (1% alatti!!!) a versek aránya, ami arra enged kö­vet­kez­tetni, hogy a gyerekek manapság gyakorlatilag egyáltalán nem ol­vas­nak verseket. Tapasztalataimat korábbi felmérések is alá­tá­maszt­ják, s mindezek alapján elmondható, hogy a versolvasás helyzete talán a legsiralmasabb a mai Magyarországon, ami a jövő nemzedékek esz­té­tikai érzékének kialakulása, kialakítása szempontjából erősen el­gon­dol­koztató, egyben ijesztő. Az, hogy ebben nagy - és negatív - sze­re­pet játszik irodalomoktatásunk, könnyedén belátható, ha figyelembe vesszük, hogy "az általános iskola még érvényben lévő tantervei főleg ma­gyar irodalmat, s azon belül nagy arányban lírát írnak elő tan­a­nyag­ként."6 A tanterv tehát a lírát részesíti előnyben, de meg­sze­ret­tet­ni nem igazán sikerül az előírt tananyagot…

                Ha pedig a Tragédia olvasottságát vizsgáljuk, szintén nem el­ha­nya­golható ez a körülmény, hiszen Madách műve drámai költemény, s a hangsúly nem feltétlenül a jelzőn van ebben a jelzős szerkezetben. Ho­gyan várhatnánk hát el a gyerekektől évek múlva, hogy élvezettel for­gassák Az ember tragédiáját, ha nem tanultak meg verset olvasni, ha nem tudnak élvezni egy költeményt?

                Összességében elmondható, hogy a mai gyerekek olvasási szo­ká­sa­it elsődlegesen a nem-olvasás jellemzi…

                Tudom, hogy a Madách-olvasók nem a gyerekek közül kerülnek ki, mégis úgy éreztem, szükséges lehetett ez a kis kitérő. Hiszen a je­len gyerekeiből lehet(nek) a jövő Madách-olvasói, csakhogy az, aki gye­rekkorában nem válik olvasóvá, majdnem bizonyos, hogy később sem fog.

                Ha ezek után a Madách-olvasás kérdésére térek, előre kell bo­csá­ta­nom, hogy tapasztalataim nem sokkal jobbak, mint a 2003-as, gye­re­kek körében elvégzett felmérés eredményei… Vagyis mindent egy­be­vet­ve az is elmondható, hogy manapság az emberek nem olvasnak Ma­dáchot - sem.

                A Madách-olvasással kapcsolatos, egyszerű kérdőíves felmérés 2004-ben történt meg középiskolások, felsőoktatásban tanulók és hu­mán értelmiségiek körében. A minta ki­sebb volt, mint a 2003-as, de így is 100 főnél nagyobb, egészen pon­to­san 109 személyt érintett (az arányok a következőképpen alakultak: 58 középiskolás, 32 hallgató, 19 értelmiségi). A konkrét kérdésre, hogy mit olvastak Madáchtól, csaknem mindenki azt felelte: a Tra­gé­-di­át, bár voltak kivételek, akik a semmit válasszal tiszteltek meg. Né­gyen sorolták fel a József császárt (ennek oka az lehet, hogy egy al­ka­lom­mal nem sokkal annak egyik bemutatója után töltettem ki a kér­dő­í­vet néhány pedagógussal), hárman említették a Mózest, és ezzel vége. (Hoz­zá kell tennem, hogy a József császár négyszeri megjelölése ol­va­sott Madách-műként egészen bizonyosan nem helytálló, ugyanis köz­vetlen a mű bemutatója utáni napok egyikén érdeklődtem, s a be­mu­tató helyszínén a két hozzáférhető szöveg közül az egyik az enyém volt, a másik a könyvtári példány. Nos, tőlem nem kérte senki köl­csön, a könyvtári példány pedig egy barátomnál volt éppen, aki nem vett részt a felmérésben. Ezek után nehezen elképzelhető, jóllehet nem is eléképzelhetetlen, hogy négyen elolvasták a színművet.) De ami még ennél is szomorúbb, hogy 2004. júniusában, egy jeles magyar iro­dalmi folyóirat által szervezett hajóúton is kérdezősködtem írók, köl­tők, szerkesztők körében (ők egyébként nem tartoznak a fentebb em­lített mintába, itt az érdeklődés pusztán szóbeli volt), s a Tragédián és a Mózesen kívül alig akadt valaki, aki Madáchnak egyéb művét is meg­említette volna, s a Mózessel kapcsolatban is többen fanyalogtak: Ma­dáchot egyértelműen egykönyvű szerzőnek tekintik.

                Mindent egybevetve tapasztalataim a következők: a kö­zép­is­ko­lá­sok jelentős része meg sem próbálja elolvasni Madách Imre főművét, ha­nem rögvest a zanzásított változathoz nyúl. Aki belekezd, ja­va­rész­ben az is megfutamodik és a zanzánál köt ki, s elenyészően kis hányad ol­vassa csak végig a művet. (Ez kiderül, amint konkrétumokról ér­dek­lő­dik az ember, vagyis a kérdőív utolsó 3 kérdésekor. Általánosságban tud­nak mondani néhány mondatot a Tragédiáról, de ha olyan kér­dés­sel találják magukat szemközt, amire csak úgy tudnának felelni, ha va­ló­ban olvasták volna a darabot, kudarcot vallanak.) A Tragédián kívül né­hányuk hallott más Madách-mű(vek)ről (főként a Mózesről), a leg­töb­ben azonban nem.

                Szintén a kérdőív második feléből tűnik ki, hogy nem sokkal jobb a helyzet a hallgatókkal sem: nem egy magyar szakos főis­ko­lai/egye­te­mi diák sosem olvasta a Tragédiát, legfeljebb a kivonatát (ahogy nem olvasták az Iliászt, az Odüsszeiát, Shakespeare drámáit, vagy mond­juk az Iskola a határon-t sem). Bár ők több Madách-művet is­mer­nek, néhol bizonytalanok a címek, illetőleg három esetben Ma­dách művei közé kerülnek mások alkotásai (Vörösmarty Csongor és Tün­déje mellett Szigligeti és Bródy Sándor egy-egy drámája).

                A humán értelmiségiek, saját bevallásuk szerint, mind olvasták a drá­mai költeményt, szereplőkre, helyszínekre mégis többségük ho­má­lyo­san emlékszik, vagy sehogy se, s akit sikerült egyáltalán rávennem, hogy megkezdett idézeteket fejezzen be, sok esetben kudarcot vallott. A rövid, mindössze 5 kérdést tartalmazó kérdőívet kitöltők meg­ha­tá­ro­zó többsége bajban volt az idézetekkel, pedig a leginkább is­mer­te­ket válogattam össze. Csakúgy, mint a középiskolások és a hallgatók ese­tében, ezúttal is éppen ezek az idézetek és a helyszínekre, sze­mé­lyek­re vonatkozó kérdések győz­tek meg több esetben arról, hogy az, aki állítása szerint ismeri a Tra­gédiát (amennyiben legalább egyszer elolvasta), az sem feltétlenül em­lékszik rá… (Nem ritkán szinte semmire…!) Mindazonáltal az idő­seb­bek (24, még inkább 35 év fölött) jobban ismerik Az ember tra­gé­di­áját, idézni is jobban tudnak belőle, és Madách egyéb alkotásairól is töb­bet hallottak, mint a fiatalabbak. A kérdés csupán az, hogy ennek oka abban áll-e, hogy jobban megtanították nekik annak idején, amit tud­ni illik az egyik legnagyobb magyar íróról és műveiről, vagy va­ló­ban többet foglalkoztak vele, mint az utánuk jövő nemzedékek? Szkep­tikus vagyok, de megjegyzem, hogy - magától értetődően - eb­ben az esetben sem lehet általánosítani. Mégis azt hiszem, az előbbi ok a valószínű… Azt gondolom, régen nagyrészt a memoriterek tették a mű­veltség látszatát. Korábban számos memoritert követelt meg az is­ko­la, s ezek egy része megragadt a fejekben, beszélgetéskor pedig elő le­hetett húzni a megfelelőt (vagy minimum hangzatost) az agy meg­fe­le­lő fiókjából. Ma ezek a fiókok üresek vagy mást tárolnak ben­nük.

                A Madách-olvasás szénája, az eddigiek alapján módfelett rosszul áll napjainkban. Ez nem tanulság, de tény. Annak tűnik, mindenesetre. Ugyan­akkor tudom azt is, hogy az efféle felmérések statisztika-ízűek, és, ugye, van a szépítés, a füllentés, a kis hazugság, a nagy hazugság, az óriási nagy hazugság és - a statisztika…

                 Végezetül néhány szó a jövőről. Vagyis még egyszer szeretnék ki­tér­ni ar­ra a problémára, hogy a gyerekek olvasnak-e, és ha igen: mit ol­vas­nak? Ismétlem, tudom, hogy nem a gyerekek a potenciális Ma­dách-ol­va­sók. De belőlük válhatnak azok. Hát, ha a jelenlegi ten­den­ci­ákat vesszük figyelembe: nem válnak. Mert akárhogy is nézzük, nem­igen ol­vasnak, ha pedig igen, legfeljebb Harry Pottert - vagy még sok­kal rosszab­bat. Ha kísérletet kellene tennem a probléma meg­ol­dá­sá­ra, ne­ve­zetesen valamiféle javaslattal előállni az olvasóvá nevelés, vagy egye­nesen a Madách-olvasóvá nevelés terén, akkor fel kell ten­nem a ke­zem, s be kell vallanom: sajnos, erre képtelen vagyok. Hiszen az jól lát­ható mind az én felméréseimből, mind számos egyéb fel­mé­rés­ből, hogy ma Magyarországon (tisztelet a mindig akadó kivé­tel­nek!) szá­nal­mas helyzetbe jutott az olvasás, korra és nemre való te­kin­tet nél­kül, ami hosszútávon mind egyéni, mind társadalmi szem­pont­ból na­gyon ve­szélyes (lehet). Ám ez nem csak ránk, magyarokra vo­nat­ko­zik, ha­nem egyetemes jelenség. Hogyan lehetne ezen vál­toz­tat­ni?

                Nagy Attila olvasásszociológusnak, velem ellentétben, vannak meg­oldási javaslatai, s ő is, akárcsak én, igen fontos szerepet tu­laj­do­nít a családnak, a családi indíttatásnak, háttérnek, az otthoni kör­nye­zet­nek, emellett pedig elsődlegesen az iskola, másodlagosan a könyv­tár felelősségét veti fel.7 Egy másik szakember, Horváth Zsuzsa ehhez hoz­záteszi: "Nem lehet ezt [ti. az olvasási készség fejlesztését] egyet­len tantárgy problémájához visszavezetni. A megoldás tantárgyközi fel­adat."8

                A látványos, hosszú távú javulás alapfeltétele tehát egyfajta szem­lé­letváltás, s erre, úgy vélem, a közeljövőben nincs sok esély. Nem az is­kola és nem a pedagógusok miatt, hanem a társadalom egésze miatt. Mert a társadalom olvasás-ellenes. Akad egy réteg, amely igényli ezt a te­vékenységet - ezt az alkotó tevékenységet -, s ezáltal mintegy meg is különbözteti magát a többiektől. A tömeg azonban nem kér belőle. Per­sze, kérdés, hogy kért-e valaha is? Azt mondják, az igazán ér­tel­mi­sé­gi módon, azaz gondolkodva, szellemileg aktívan élő emberek min­den társadalomnak nagyjából a 6%-át teszik ki. Ez a 6% megvan ma is Magyarországon. S ez a 6% olvas Madáchot (is). Lehet, hogy nem is ol­vasott soha több? Nem, ez biztosan nem így van. Azt azonban nem tu­dom eldönteni, hogy meghaladta-e ezt a 6%-ot valaha is azoknak a szá­ma, akik nem csak olvasták, de ELolvasták Madách művét (netán mű­veit), akiket megérintett, akik - megint ezt a szót kell használnom - alkotó módon nyúltak hozzá a nyersanyaghoz: Madách Imre sza­va­ihoz. S ha nem haladta meg, akkor ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen rend­ben van minden? Vagy azért mégis jobb az, ha értetlenül, ke­ser­ve­sen, de legalább átrágja magát a diák a Tragédián, legalább a Tra­gé­di­án? Vagy vajon mégiscsak etruszkká akarunk válni?

 

 

Jegyzetek (Vissza a szöveghez)

 

1.       Szent Ágoston (Aurelius Augustinus): Vallomások, XIII. könyv, XXIX. fejezet. 467. vissza

2.       Nagy Attila: Olvasásfejlesztés, könyvtárhasználat - kritikus gon­dol­kodás c. műve, 9. vissza

3.       Nagy Attila: Olvasásfejlesztés, könyvtárhasználat - kritikus gon­dol­kodás c. műve, 9. vissza

4.       Nagy Attila: Ki mondja a mesét? - In: Fordulópont 1999/2-3. Mi­ért (nem) olvas a gyermek? 15. vissza

5.       In.: Hanthy Kinga: Ellenszélben. Kerekasztal-beszélgetés ol­va­sás­kultúránk jelenéről és kilátásairól. In.: Magyar Nemzet Ma­ga­zin, 2002. november 16. vissza

6.       Bene Kálmán: A versolvasóvá nevelés érdekében. In: Nagy Attila (Szerk.): Olvasásra nevelés és pedagógusképzés. HUNRA kon­fe­ren­ciák előadásai. Bp., OSZK, 1994., 84. vissza

7.       Nagy Attila: "Több lettem, s a gyerekem is több lesz." In.: Ol­va­sás­fejlesztés iskolában, könyvtárban. Felelős szerk.: Nagy Attila. Sá­rospatak, Városi Könyvtár, 1999., 118. vissza

8.       In.: Hanthy Kinga: Ellenszélben. Kerekasztal-beszélgetés olva­sás­kultúránk jelenéről és kilátásairól. In.: Magyar Nemzet Ma­ga­zin, 2002. november 16. vissza

 

 Vissza