Digitális Madách Archívum

 – kutatóbázis létrehozása az SZTE JGYPK Tanító- és Óvóképző Intézetében

Vázlatos kutatási terv (2009)

 

A több mint másfél évtizedes múltra visszatekintő Madách Irodalmi Társaság kutatómunkájának tudományos eredményeit jelentős részben szegedi kutatók nyújtották. A társaság vezetője, Andor Csaba vetette fel és dolgozta ki egy, a Madách-kutatásokat összehangoló, a Madách-életművet, -dokumentumokat, -fordításokat, -tanulmányokat, -illusztrációkat stb. összegyűjtő és digitálisan rögzítő archívum felállításának koncepcióját. A Digitális Madách Archívumnak (továbbiakban: DMA) kialakításához a SZTE JGYPK egykori Magyar Irodalom Tanszéke volt oktatói és néhány külső szegedi és budapesti munkatárs adná a kutatói hátteret. A tervezett "kutatóbázis" létrejöttéhez biztos alapot nyújtana a Madách Irodalmi Társaság Madách-gyűjteménye, eddig kiadott 64 kötete, két Madách CD-je, valamint a társaság honlapján (www.madach.hu) fellelhető szöveg- és képdokumentumok. A karon dolgozó, Madách-kutatás iránt elkötelezett oktatók tevékenységének eredményesebbé tételéhez járulhatna hozzá a kar egy megfelelő terem bútorzattal és alapvető infrastruktúra (számítógép, internet hozzáférés stb.) biztosításával. Annak igazolására, hogy ez az elképzelés megvalósítható, hogy a tervezett kutatás minden területén eredmények várhatóak, egyetlen összesítő adatsort közölnék itt: a munkában eddig résztvevő szegedi 21 Madách-kutatással foglalkozó kollégánk és tanítványunk eddig 10 könyvet, több mint 147 tanulmányt és számos a témához kapcsolódó egyéb kiadványt (Madách-szövegek gondozása, könyvben és CD-n, tanulmánykötetek szerkesztése) publikált, s emellett a témát feldolgozó konferenciákon számos előadást tartott a felsorolt témakörökből.

       A tervezett tudományos program az irodalomtudomány és -elmélet területeire koncentrál, de emellett kiterjed a modern filológia, a komparatisztika és az esztétika tudományágaira is. A projekt kutatóinak alapkutatása Madách Imre életművével kapcsolatos forrásfeltárás (az író új, korszerű, kritikai igényű szövegeinek számbavétele és megjelenítése mellé társítanánk a róla szóló recepciót, olyan területeken is, mint az író filozófiai megítélése, életrajza, műveinek színházi megjelenítése, képi interpretálása, idegen nyelvű megjelenései stb.). Tervezzük ezeknek az alapkutatásoknak az összehangolását, a pályázók egyéni kutatási területeit egymás mellé helyezve és feltárva a terjedelmes Madách-életmű szövegkorpuszának és még terjedelmesebb recepció­történetének összefüggéseit. Célunk, hogy munkánk nyomán létre jöjjön a Madách-dokumentumok, -művek, -tanulmányok stb. szélesebb körű megismertetésének lehetősége, továbbá az, hogy az oktatásban és a tudományos kutatásban a feldolgozott szövegek és dokumentumok könnyen, gyorsan és egy helyre koncentrálva elérhetőek legyenek. Ez a digitális rögzítés nemcsak a Madách-ouevre és a hozzá kötődő szekunder irodalom összegyűjtését, koncentrálását jelentené: a DMA mindezeket egy összefüggő rendszer kiépítésével akarja prezentálni.

         A DMA tervének tehát nem a Madách-kultusz ápolása a fő célja – sokkal inkább egy olyan kutatóállomás (ld. Goethe Intézet) létrehozása, amely a Gutenberg galaxison átlépve a magyar kultúra egyik alapvetően fontos szegmensét digitális úton akarja időtálló módon rögzíteni, a kutatás, az oktatás és az irodalmi értéket még értő, még olvasó nagyközönség számára.

      A DMA partnerei közül a legszorosabb kapcsolat a Madách Irodalmi Társasággal állna fenn, hiszen a társaságban dolgozó Madách-kutatók jelentenék a legfontosabb szellemi hátteret a tervezett intézmény munkájához.

      A DMA a következő területeken kezdené el (illetve legtöbb területen folytatná) munkáját:

1. Szeretnénk a Madách Imre-életmű kritikailag pontosított teljes szövegét digitalizálni és papírkiadásban is megjelentetni – a kutatás irányítója Bene Kálmán. 

 

Előzmények:   Madách Imre: Csák végnapjai, 1843 - a dráma szövegének első kiadása, sajtó alá rend. Bene Kálmán. In: Madách-tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Bp., 1978. Madách Imre: Az ember tragédiája. A dráma új szövegkritikai jellegű kiadása, szövegkritikai bevezetővel, szövegmagyarázatokkal. Madách Könyvtár 13. és 14. k., Szeged-Bp., 1999.  Madách Aladár művei. I. Versek. Madách Irodalmi Társaság, Bp. 2002. Madách Könyvtár 26. József császár. Madách Imre utolsó drámája? Lazi Könyvkiadó, Szeged, 2003. (A dráma sajtó alá rendezése, kísérő tanulmánnyal.)

Madách Imre összes művei utoljára 1942-ben jelentek meg (ez a Halász Gábor által szerkesztett két ezeroldalas kötet volt az első, s máig egyetlen viszonylag teljes szöveg). Ennek elavultságát, hibáit kiküszöbölve szeretnénk megjelentetni és a DMA-ba felvenni 2014-ig az összes Madách-műalkotást. A drámák korszerűsített szövegét már felajánlottuk az OSZK-nak, s ezek megtalálhatóak a Magyar Elektronikus Könyvtár dokumentumai között. Ezeknek a szövegeknek a további pontosítása, összevetése a kéziratokkal és a korábbi mértékadó kiadásokkal folyamatban van. Eddig 3 kötetet jelentettünk meg az életmű-sorozatból, befejezés előtt áll a negyedik. /Megjelent: Madách Könyvtár – 37. Madách Imre: Zsengék. Commodus, Nápolyi Endre. Madách Irodalmi Társaság, Szeged 2004.; Madách Könyvt. – 46. Madách Imre Reformkori drámák. Férfi és nő, Csak tréfa, Jó név s erény MIT, Szeged 2006.; Madách Könyvt. – 55. Madách Imre Átdolgozott drámák. Csák végnapjai (1843, 1861), Mária királynő, II. Lajos. MIT Szeged 2007./

 

2. A Madách-drámák színházi megjelenítésének  bemutatása  – a kutatás irányítója Gyémánt Csilla.

 

Előzmények:   Gyémánt Csilla: Negyedszázad szegedi Madách-bemutatói (1970-1996) In: IV. Madách Szimpozium, MIT, Bp. 1997., valamint a Madách Kt. egyéb színháztörténeti tanulmányai. ~ : Varga Mátyás évtizedei és a Tragédia a Szegedi Szabadtéri Játékokon. In: VIII. Madách Szimpózium. MIT, Budapest-Balassagyarmat, 2001. + még 5 tanulmány

Madách műveinek színházi recepciója igen gazdag. A legfontosabb összefoglaló tanulmányok mellett szeretnénk a DMA-ban megörökíteni a Madách-művek képi (film, tévé, színházi felvétel) és hangos feldolgozásának (rádiójáték stb.) legjavát is, ám ezen a téren valószínűleg egy sikeres OTKA-pályázat anyagi háttere is végzetesen kevésnek bizonyulna. Így valószínűleg csak a színházi recepció szövegeinek, esetleg egy-két színházi felvétel (színlap, fotók stb.) digitalizálására lesz lehetőségünk.

3. Madách gondolatiságának, filozófiai-esztétikai megítélésének recepciója, a szakirodalom feldolgozása és digitalizása  – a kutatás irányítója Máté Zsuzsanna.

 

Előzmények:           Máté Zsuzsanna: Katartikus-e a Tragédia? In: IV. Madách Szimpózium. Madách Irodalmi Társaság, Bp., 1997., ~: Madách Luciferjének genealogikus kérdésköréről. In: VII. Madách Szimpózium. MIT Bp., 2000.

~: Filozofikum és esztétikum metamorfózisa Madách Tragédiájában. In: X. Madách Szimpózium. MIT, Bp. 2003. + 7 tanulmány ,   ~: Madách Imre, a poeta philosophus. Magyar Filozófiatörténeti Könyvtár VI., Miskolc, 2002.

Máté Zsuzsanna–Bene Kálmán Madách Imre lírája – irodalomesztétikai és filológiai nézőpontból. MIT Szeged 2008.

Varga Emőke Folytatás vagy újraírás? Kondor Béla illusztrációi Az ember tragédiájához, ~ Tragédia – képek nyelvén; ~ A képi referencia kérdése a Tragédiában + még 7 tanulmány a Madách  Könyvtárban.

       Madách Imre esztétikai, filozófiai megítélésének recepciója az egyik leggazdagabb, legizgalmasabb területe a Madách-szakirodalomnak, ezen a téren a magyar írók közül Madách munkáit, főként a Tragédiát dolgozták fel a legsokoldalúbban.A DMA számára elérhetővé tenni a filozófiai-esztétikai irányultságú szakirodalom legfontosabb korpuszait, közzétennénk nehezen elérhető írásokat e témából. A DMA kereteinek megteremtése után, a pályázat utolsó évében a tanulmányok digitalizálását és a téma bibliográfiájának közzétételét tervezzük.

4. Madách értékelések más nyelveken – az idegen nyelvű Madách-recepció feldolgozása és bemutatása, különös tekintettel a francia nyelvterületre   – a kutatás irányítója:  Madácsy Piroska

 

Előzmények:           Madácsy Piroska: Aurélien Sauvageot és  tanítványai Madáchról. II. Madách Szimp., MIT, Bp. 1994 

Madácsy Piroska A Tragédia üzenete a franciáknak. Madách Irodalmi Társaság Szeged 2008.

Az ember tragédiája fordításai lovari, jiddis, angol, gallego, német, spanyol, latin, szerb nyelven, továbbá a Mózes angol fordítása.

 Az ember tragédiája 20 nyelven 25 fordításban CD-n, Petőfi Irodalmi Múzeum és Arcanum Kiadó, 2000

Madách művének fordításai, valamint a Madách-életmű idegen nyelvű értékelése, az egyre gyarapodó tanulmányok összegyűjtése és digitalizálása azért fontos, mert a hozzáférés ezekhez a fordításokhoz, illetve tanulmányokhoz igen nehéz, gyakran szinte kivihetetlen. Ezen könnyítene a DMA a legfontosabb fordítások és tanulmányok közzétételével.  

 

     A tervezett kutatások tehát két fő területre fókuszálhatók:

1. Madách-szövegek, -dokumentumok, -tanulmányok, stb. felkutatása, gondozása, jegyzetekkel ellátása, előkészítése a digitális közzétételre, s amennyiben és ahol ennek anyagi (technikai alapok, esetleges jogdíj) feltételei megteremthetőek, a digitalizálás elvégzése.

2. A megjelölt területen végzett kutatások, forrásfeltárások összefoglalása tanulmányokban, tudományos közleményekben.

 

    A tervezett kutatás előzménye a Madách Irodalmi Társaságban végzett 16 évnyi kutatómunka, s ha a kar és az intézet kérésünket meghallgatva egy helyet, s legalább egy évtizedre biztos hátteret biztosítana számunkra, meg is gyorsítaná a Digitális Madách Archívum létrehozására tett erőfeszítéseinket. A DMA lehetőség szerinti teljes feltöltése ugyanis mintegy évtizedes munkát igényel legalább. Célunk tehát a keretek kialakítása és az archívum megnyitása a tervezett időszak második-harmadik évében.

 

 

                                                                                                               Dr. Bene Kálmán

                                                                                                           a kutatócsoport vezetője